Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen-Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü1, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğini değerlendirmektir. Araştırmanın evreni 2005-2006 eğitim–öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okulları, örneklemini ise, 20 ilköğretim okulunda bulunan 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinden oluşan toplam 136 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma için toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, ortalama, t-testi ve varyans analizinden yararlanılarak yorumlanmıştır.
Araştırma bulguları, öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programını “orta” düzeyde etkili bulduklarını göstermektedir. Yine bu araştırmanın bulgularına göre, yeni programa ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyet, sınıf, kıdem, eğitim düzeyi ve sınıf mevcudu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde değişmediğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to evaluate effectiveness of constructivist based learning approach of the new mathematics curriculum which applied primary schools according to teachers’ opinions. The population of the study consists of teachers of primary schools in Diyarbakır center in 2005-2006 academic year. The sample of the study consists of 20 primary schools and 136 teachers who teach fourth and fifth grades in these primary schools. The data were collected for the study analyzed with the SPSS statistical package and evaluated by averages, t-test and variance analyze.
The findings of the study have revealed that teachers evaluate the new mathematics curriculum at medium level effective. The results have also indicated that there isn’t a statistical significant difference between variables of sex, class, seniority, education level and population of class according to teachers’ opinions about the new mathematics curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :