Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algilarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1, Atatürk Üniversitesi, K.K. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğretmen adaylarının çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim kavramlarına yönelik algılarını bilgi ve tutum düzeyinde incelemek amacıyla yapılmıştır. Günümüzde tartışılan önemli konu başlıklarından biri olan çok kültürlülük kavramı hakkındaki mevcut fikriyatın ne olduğuyla ilgili araştırmalar önem arz etmektedir. Araştırma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde, durum çalışması deseni kullanılarak planlanmıştır. Araştırma Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana bilim Dalı’ndan 24’ü bayan, 21’i erkek olmak üzere 45 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak belirli kod ve temalar altında toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda ise öğretmen adaylarının çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim kavramlarıyla ilgili hem doğru hem yanlış öğrenmelere sahip oldukları, tutum düzeylerinin ise hem olumlu hem olumsuz yönde olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim ile ilgili mesleki eğitim sürecinde bir eğitim almalarının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim uygulamalarına yönelik planlanacak çalışmaların farklı değişkenlerin de işe koşularak gerçekleştirilmesi konunun farklı açılardan değerlendirilebilmesine imkân sağlaması ve konuyla ilgili literatürün zenginleşmesi açısından fayda sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

This study was carried out in order to analyze the perceptions of teacher candidates about the concepts of multiculturalizm and multicultural education at the level of knowledge and attitudes. Nowadays, one of the most important topics discussed in the current ideology of the concept of multiculturalism is important to research on what is happening. The study was planned in the framework of qualitative research by using case study pattern. It was carried out with 24 female and 21 male, in total 45 students from Social Sciences Teaching Department. Research datas were obtained by use of interviews The datas obtained in the research were collected under certain codes and themes through content analyzes. In consequence of the data analyzes, it was concluded that the teacher candidates have true and false learnings about the concepts of multiculturalism and multicultural education and their attitude levels were detected as both positive or negative. So, it is thought that it would be beneficial for the teacher candidates to get multiculturalizm and multicultural education in professional training process. Implementation of the operations to be planned about multiculturalism and multicultural education applications with the variables included in the process will provide benefits in terms of both enabling the subject to be evaluated from different points and to enrich the literature of it.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :