Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sinif öğretmenlerinin matematik ders kitabi hakkindaki görüş ve düşünceleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

2005–2006 öğretim yılında uygulamaya konan İlköğretim Matematik Dersi(1–5. Sınıf) Öğretim Programında dersin yapısında ve uygulamalarda birçok yenilik yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, 5. sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitabı ile ilgili öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi ve bazı değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Bilgi toplama amacıyla hazırlanan ölçek maddeleri, (1) ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi, (2) ders kitabının dili ve görsel öğeler, (3) ders kitabının içeriği ve etkinlikler, (4) kitapta bulunan ölçme-değerlendirme etkinlikleri olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemi Elazığ ilinde görev yapan 110 5. sınıf öğretmenidir. Toplanan veriler istatistikî açıdan incelenmiş ve inceleme sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak öğretmenlerin ders kitabını derste temel kaynak olarak kullandıkları ancak ölçme-değerlendirme etkinliklerini yetersiz buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca 5.sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitabı hakkındaki görüşlerinin mesleki deneyim ve eğitim durumları değişkenleri açısından da incelenmiş, bu değişkenler arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Education program of the primary school, education mathematics lesson which was put into practice in the 2005-2006 educational years, the course structure and the applications made many improvements. The aim of this study, 5th teachers’ views of mathematics textbook to grade teachers about identifies and compares some of the variables. Information was gathered by questionnaire items, (1) recognition and use of the textbook level, (2) textbook language and visual elements, (3) course content and activities of the book, (4) in the book, including the measurement and evaluation activities under four headings: are discussed. The sample was working in the province of Elazig 110 5 grade teacher. The collected data have been analyzed and statistical analysis based on the findings; teachers use the textbook lesson in the basic resource assessment activities, but were found inadequate. In addition, 5th grade math textbook, teachers’ views of professional experience and educational status were also examined in terms of variables, concluded there is no significant difference between these variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :