Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergen öznel iyi oluşu ile kimlik statüsü ilişkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ergen öznel iyi oluşu ile kimlik statüleri ve cinsiyet arasındaki ilişkileri incelemektir. İlişkisel modeldeki bu araştırma, 14-17 yaş arasındaki lise öğrenimi gören 131 kız ve 124 erkek olmak üzere toplam 255 ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, benlik statüleri ölçeği, pozitif-negatif duygu ölçeği ve yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, başarılı ve ipotekli kimlik statüsüne sahip olma ile ergen öznel iyi oluşu anlamlı ve önemli düzeyde ilişkili bulunmuştur. Ergen öznel iyi oluşu cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma göstermemiştir. Başarılı kimlik statüsüne sahip ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri yükselirken, ipotekli kimlik statüsüne sahip ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri düşmektedir. Bulgular literatür bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the relationships among adolescents' subjective well being, identity status and gender. This study is a correlational study. A total of 255 (131 female and 124 male) participants who were adolescents between the ages of 14 and 17 were included in the study. t-test, Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis were used to analyze the data. In this study, an extended version of objective measure of ego identity scale, positive-negative affect scale and also satisfaction of life scale were used. Findings indicated that identity achievement and foreclosure were related with adolescents' subjective well being. Adolescents' subjective well being did not differ based on gender. When adolescents have higher level of identity achievement status, their subjective well-being level increases. Moreover, if adolescents have higher level of identity foreclosure status, their subjective well-being level decreases.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :