Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji eğitimi bölümü öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, biyoloji eğitimi bölümü öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma, 2011 yılında, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde okuyan 119 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma tarama metodu ile yapılmıştır. Veriler, “Çevresel Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek, güvenirliği 0,88 olarak hesaplanmış “çevresel davranış” ve güvenirliği 0,74 olarak hesaplanmış “çevresel düşünce” alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçek, 5’li likert tipte olup toplam 27 maddeden oluşmaktadır. Veriler, tek faktörlü varyans analizi, scheffé ve t-testi tekniği ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin cinsiyet ve en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimi açısından çevreye yönelik tutum puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sınıflara göre “çevresel düşünce” ortalama puanları arasında 3. sınıflar lehinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Çevre ile ilgili bir kuruluşa üye olmanın "çevresel davranışlar" üzerinde etkisinin olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to determine pre-service biology teachers' attıtudes towards environmental. This research was went through with 119 candidate teachers between 2011 teaching years in Dicle University of Ziya Gökalp Education Faculty. Survey method was used in this study. The data of research were collected with “Environmental Attitude” scales. The scale are composed of two subscales which reliability calculated as 0.88 of "environmental behavior" and reliability calculated as 0.74 "environmental thinking". The questionnaire was of 5-Likert scale type and comprised 27 items. The obtained data were evaluated by using SPSS-17. The data were analyzed by means of single-factor variance analysis, scheffe and irrespective sample taking t-test technique. As a result, students’ between the attitudes to the environment according to their gender and the settlements of longest time there was no difference. According to the comparison between the classes

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :