OECD ÜYESİ ÜLKELERİN EKONOMİK ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜMÜ

Veri Zarflama Analizi (VZA), özellikle ekonomik karar verme birimleri (KVB) arasında etkinlik ölçümünde yararlanılan ve literatürde oldukça geniş bir uygulama alanı bulan nonparametrik etkinlik ölçüm yöntemidir. Günümüz üretim sistemlerinin çoklu girdi ve çoklu çıktı özellikleri dikkate alındığında, her bir girdi ve çıktı için ayrı ayrı ağırlık vererek etkinlik ölçümünün zorunlu hale geleceği açıktır. İşte VZA bu koşullarda etkinlik ölçümü için son derece kullanışlı bir yöntemdir. Analiz, etkin olmayan karar verme birimlerine (KVB) referans kümesi sağlamakla birlikte etkin olabilmeleri için gerekli önerileri de ortaya koyabilmektedir. Yöntemin sadece kâr amacı güden üretim sistemleri için değil, aynı zamanda kâr amaçlı olmayan organizasyonlar için de ideal bir etkinlik ölçümü yapabilme yeteneği bulunmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak çalışmada kâr amacı gütmeyen organizasyon olan ülke düzeyinde etkinlik ölçümü yapılmıştır. OECD üyesi ülkelerin ekonomik etkinliklerinin ölçüldüğü çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde performans analizi ile etkinlik kavramları üzerinde durulmuş ve önemli bir etkinlik ölçüm metodu olan VZA hakkında bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde OECD üyesi ülkelerin 2006-2010 yıllarına ait 6 girdi ve 6 çıktı kullanmak suretiyle yıllara sâri ekonomik etkinlikleri ölçülmüştür. Ayrıca söz konusu ülkelerin ekonomik etkinliklerinin yıllar boyunca değişimleri de ortaya konulmuştur.

Data Envelopment Analysis (DEA) is a nonparametric efficiency measurement method which is quite widely applied in literature and especially used among the decision making units (DMU) to measure efficiency. When the present-day multiple input and multiple output production systems are taken into consideration, it is obvious that an efficiency measurement will be essential by giving a separate importance for each input and each output. DEA is a highly useful method in such conditions. The analysis provides a reference cluster for the inefficient DMU as well as giving suggestions for them to be efficient. The method has an ideal ability for efficiency measurement not only for the production systems aiming profit but also for the organizations that don’t aim any profit. Considering this fact, an efficiency measurement has been done on a country which doesn’t aim profit. * Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ** Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü The study measuring efficiency of OECD countries consists of two parts. In the first part, the concepts of performance analysis and efficiency were emphasized and information about DEA, which is a very important efficiency measurement method, was given. In the second part of the study, the multi-year economical efficiency of OECD countries was measured by 6 inputs and 6 outputs belonging to years between 2006 and 2010. Moreover, the changes on economical efficiency of these countries among years were presented.

Kaynakça

Artura, Pereira, (2006), “Economies of Scale in Blood Banking: A Study Based on Data Envelopment Analysis” , [Kan Bankalarında Ölçek Ekonomisi: Veri Zarflama Analizi Tabanlı Bir Çalışma], Vox Sanguinis, 90.

Bakırcı, Fehim, (2006), Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü, Veri Zarflama Analizi, Teori ve Uygulama , Atlas Yayınları, Ankara.

Biesebroeck, Johannes Van, (2007), “Robustness of Productivity Estimates”, [Verimlilik Tahmininin Zayıflığı], The Journal of Industrial Economics, LV (3), September.

Chang, S.Y., Chen, T.H., (2008), “Performance Ranking of Asian Lead Frame Firms: A Slack-Based Method in Data Envelopment Analysis” [Asya’nın Önde Gelen Yapı Firmaları Arasındaki Performans Sıralaması: Veri Zarflama Analizinde Esnek Tabanlı Yöntem], International Journal of Production Research, 46 (14). Charnes, Abraham, Cooper, William W., Lewin, Arie Y., Seiford, Lawrence M., (1997),Data Envelopment Analysis: Theory, Metodology and Application, Kluwer Academic Publishers, USA. Doğan, N. Özgür, (2006), Veri Zarflama Analizi İle Belediyelerde Performans Ölçümü: Kapadokya Bölgesi Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri Temmuz.

Golany, B., Roll, Y., (1989), “An Aplication Procedure For DEA”, [VZA Uygulama Prosedürleri], International Journal of Management Science, 17 (3).

Hansson, Helena, (2007), “The Links Between Management’s Critical Success Factors and Farm Level Economic Performance on Dairy Farms in Sweden”, [İsveç Süt Endüstrisinde Yönetimin Kritik Başarı Faktörleriyle Çiftçilik Düzeyinde Ekonomik Performans Arasındaki İlişki], Food Economics, Acta Agriculturae Scandinavica Section C/4.

Karacaer, Ş., (1998), “Antalya Yöresindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Toplam Etkinlik Ölçümü: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kontodimopoulos, Nick, Moschovakis, Giorgos, Aletras, Vassilis, Niakas, Dimitris, (2007), “The Effect of Environmental Factors on Technical and Scale Efficiency of Primary Health Care Providers in Greece”, [Çevre Faktörlerinin Yunanistan’daki Temel Sağlık Hizmetlerinin Teknik ve Ölçek Etkinliğine Etkileri], Cost Effectiveness and Resource Allocation, BioMed Central Publishes.

Mok, Vincent, Yeung, Godfrey, Han, Zhaozhou, Li, Zongzhang, (2007), “Leverage, Technical Efficiency and Profitability: An Application of DEA to Foreign-Invested Toy Manufactoring Firms in China”, [Dürtü, Teknik Etkinlik Ve Karlılık: Çin’deki Yabancı Yatırımlı Oyuncak Firmalarında VZA Uygulaması], Journal of Contemporary China, 16 (51).

Pasiouras, Fotios, Liadaki, Aggeliki, Zopounidis, Constantin, (2008), “Bank Efficiency and Share Performance: Evidence From Greece”, [Banka Etkinliği ve Hisse Performansı: Yunanistan Örneği], Applied Financial Economics, 18.

Ramanathan, R., (2003), “An Introduction to Data Envelopment Analysis – A Tool For Performance Measurement”, Sage Publications, California US.

Şevkli, Mehmet, Lenny Koh, S.C., Zaim, Selim, Demirbağ, Mehmet, Tatoğlu, Ekrem, (2007), “An Application of Data Envelopment Analytic Hierarchy Process for Supplier Selection: A Case Study of BEKO in Turkey”, [Tedarikçi Seçiminde Veri Zarflama Analitik Hiyerarşik Süreç Uygulaması: Türkiye’de BEKO’da Uygulama], International Journal of Production Research, 45 (9). Zzadeh, A., Ghaderi, S.F., Javaheri, Z., Saberi, M., (2008), “A Fuzzy Mathematical Programming Approach to DEA Models”, [VZA Modellerine Bulanık Matematik Programlama Yaklaşımı], American Journal of Applied Sciences, 5 (10).