Hızlı Yiyecek İçecek İşletmesi Servis Sisteminin Bekleme Hattı Modeliyle Analizine Yönelik Bir Uygulama

Bekleme hattı modelinin hızlı yiyecek içecek işletmelerinde uygulanmasının konu edildiği çalışmada amaç; hızlı yiyecek içecek işletmesi servis sistemini, bekleme hattı modeliyle analiz ederek bekleme problemini belirlemek ve belirlenen problemlere yönelik senaryolar geliştirmektir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve doküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Veriler WİNQSB paket programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucu işletme servis sisteminin birinci aşamasında servis biriminin boş kalma problemi ve servis sisteminin ikinci aşamasında müşteri bekleme probleminin olduğu belirlenmiştir. Probleme yönelik senaryolar geliştirilerek aynı yöntemle analiz edilmiştir. Geliştirilen senaryolardan, servis ve bekleme maliyetleri açısından uygun olan Senaryo 1, işletmeye önerilmiştir.

This study, subjected that the application of waiting line model on food and beverage managements, aims to find out waiting problem by analyzing waiting line model with fast food and beverage management service system and develop scenarios regarding determined problems. Survey and interview techniques, two of qualitative research methods, have been used as a data collection method. The data has been analyzed through WinQSB package program. The analysis has determined two problems; the problem of remaining empty in the first stage of service system and the problem of customer waiting in the second stage of service system. Related to such problems, the scenarios have been developed and analyzed by same method. Scenario 1, one of the developed scenarios and suited for service and waiting costs have been recommended to the management

Kaynakça

Adi, E. ve Dharmawirya, M. (2011), “Case Study for Restaurant Queuing Model. International Conference on Management and Artificial Intelligence” IPEDR, Sayı: 7, ss. 52-55.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010), Sosyal Bilimlerde Geliştirilmiş Altıncı Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya. Yöntemleri “SPSS Uygulamalı”,

Anderson, David R., Sweeney, Dennis J., Williams, Thomas A., Camm, D. Jeffrey ve Martin, Kipp. (2010), Quantitative Methods for Business 11 th Edition, South-Western Cengage Learning, USA.

Answers (2012) http://www.answers.com/topic/fast-food-restaurant (15. 05. 2012).

Caulkins, Jonathan P. (2010), “Might Randomization İn Queue Discipline Be Useful When Waiting Cost İs A Concave Function Of Waiting Time?” Socio-Economic Planning Sciences, 44, ss. 19–24.

Curin, Sara A., Vosko, Jeremy S., Chan, Eric W. ve Tsimhoni, O. (2005), “Reducıng Servıce Tıme At A Busy Fast Food Restaurant On Campus”, Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference.

Dombacher, C. (2010), Queueing Models For Call Centres, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Technische Universität Wien, Deutsch-Wagram, Austria.

Gupta, M. P. ve Khanna, R. B. (2009), Quantitative Techniques for Decision Making, 3th Edition, PHI Learning, New Delhi.

Güner, E. (1986), Bekleme Hattı Sistemlerinin Analizi ve Bir Uygulama,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güngör, M. ve Bulut, Y. (2008), “Ki-Kare Testi Üzerine”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 7 (1), ss. 84-89.

Kesici, T. Ve Kocabaş, Z. (1998), Biyoistatistik, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Yayın No: 79, Ankara.

Odabaşı, Y. (2000), Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Seizinci Baskı, Sistem Yayıncılık, Eskişehir.

Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö. ve Özdağoğlu, G. (2009), “Ege Bölgesi‟ndeki Bir Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Acil Hasta Verilerinin Simüle Edilerek Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8 (16), ss. 61-73.

Pang N. T. Peter (2004), Essentials of Manufacturing Engineering Management First Edition, USA.

Parkan, Ç. (1987), “Simulation of a Fast-Food Operation Where Dissatisfied Customers Renege”, The Journal of the Operational Research Society, 38 (2), ss. 137-148.

Sarıaslan, H. (1986), Sıra Bekleme Sistemlerinde Simülasyon Tekniği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.

Tekin, M. (2008), Sayısal Yöntemler (Bilgisayar Çözümlü Alıştırmalar), Altıncı Baskı, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya.

Türksoy, A. (2007), Yiyecek & İçecek İşletmeleri Yönetimi, Üçüncü Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

Üreten, S. (2006), Üretim/ İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Beşinci Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara.

Van Woensel, T. ve Vandaele, N. (2006), “Modelling Traffıc Flows With Queueing Models: A Revıew”, Asia-PaciŞc Journal of Operational Research, March 7, ss. 1-27.

Yazgan, A. Elif ve Çevik, O. (2008), “Hizmet Üreten Bir Sistemin Bekleme Hattı (Kuyruk) Modeli İle Etkinliğinin Ölçülmesi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), ss. 119-128.

Yıldız, M. S. ve Arslan, H. M. (2013), “Bekleme Hattı Modeliyle Servis Sisteminin Analizi: Düzce Üniversitesi Merkez Yemekhanesi Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, ss. 169-184.