Ulus-Devletin Küreselleşme Karşısındaki Genel Durumu

Modern dönemlerin ortaya çıkardığı en etkili aygıt konumunda olan ulus-devletler, zaman içerisinde farklı şekillerde kendilerini ortaya koymuşlardır. Bütün farklılıkları modern devletin kendi vatandaşını inşa etme gayesi ile tek tipleştirerek asimile ettiği sürecin ulaşmak istediği modern devlet yapısı, zaman içerisinde farklı sorun alanları ve tehditlerle de karşılaşmaktadır. Süreç içerisinde ulus-devletler kendi varlıklarını korumayı başarmışlardır.Küreselleşme ile birlikte bütün dünyanın adeta bir köy haline gelmesi, devletlerin kendi sınırları içerisindeki kontrolünün ve etkisinin sınırlanmasını beraberinde getirdi. Bu süreç içerisinde ulus devletlerin aşınarak zaman içerisinde yok olacakları yönünde bazı yaklaşımlar da ortaya atılmıştır. İletişimden, ulaşım ve ticarete hemen her alanda küreselleşmenin etkisinin her gün daha da artması, zaman içerisinde aşamalı olarak ulus-devletler ortadan kalkacaktır yaklaşımının bilim çevrelerde dillendirilmesinin temel argümanı olmuştur. Fakat 21. yüzyılda yaşanan bazı gelişmeler ulus devletlerin yok olması bir tarafa, farklı bir formatta da olsa güçlü bir şekilde varlıklarını sürdüreceğini ortaya koymaktadır.Bu çalışmada, ulus devletlerin oluşum, gelişim ve karşılaştıkları sorunlar ile günümüzdeki durumu irdelenerek gelecek perspektifi oluşturulmaya çalışıldı.
Anahtar Kelimeler:

Devlet, ulus-devlet, küreselleşme

General Situation of the National-State Against Globalisation

Nation-states, which are the most effective devices of modern eras, have manifested themselves in different ways over time. The modern state structure, which the modern state wants to achieve by assimilating all the differences by aiming to build its own citizens, also faces different problem areas and threats over time. In the process, nation-states managed to protect their existence.The fact that the whole world has become a village with globalisation has brought the control and influence of the states within their borders to be limited. In this process, some approaches have been introduced that nation-states will also erode and disappear over time. The fact that the impact of globalisation is increasing day by day in every field from communication to transportation and commerce has been the main argument of the fact that the nation-states approach will gradually disappear over time in the scientific circles. However, some developments in the 21st century reveal that the destruction of nation-states will continue to exist strongly, albeit in a different format.In this study, a future perspective by examining the formation, development and problems faced by nation-states and their current situation is projected

Kaynakça

Ağaoğulları, M. A. ve Köker, L. (2011). İmparatorluktan Tanrı Devlete. 7.b., Ankara: İmge Kitapevi.

Akbulut, Ö. Ö. (2007). Küreselleşme Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi. 1. b., Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü.

Akıncı, A. (2012). Modern Ulus-Devletlerin Doğuşu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 61-70.

Aoki, T. (2003). Çağdaş Japonya’da Küreselleşmenin Boyutları. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s.76-97). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Aslan, S. (2009). Küreselleşmenin Ulus-Devletlere Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 289-296.

Aytekin, İ., Uçan, O. (2018). Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 851-862.

Bacık, G. (2006). Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika. Uluslararası İlişkiler, 3 (10), 53-84.

Baumann, G. (2006). Çokkültürlülük Bilmecesi: Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek. Demirakın, I. (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Berger, P. L. (2003). Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s. 9-26). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Chomsky, N. (2002). Chomsky ve Küreselleşme. Kılıç, M. (Çev.). İstanbul: Everest Yayıncılık.

Coşkun, İ. (1997). Modern Devletin Doğuşu. İstanbul: İmece Yayınları.

Çetin, H. (2008). İktidar ve Meşruiyet. Mümtaz’er Türköne, M. (Ed.). Siyaset içinde (s. 35-69). 8.b., Ankara: Lotus Yayınevi.

Drucker, P. F. (1992). Yeni Gerçekler. Karanakçı, B. (Çev.), 2. b., Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Erat, V. (2017). Küreselleşme ve Ulus-Devlet Sarmalında Devletlerin Göçmen Politikası. KAÜİİBFD, 8 (15), 197-209.

Erözden, O. (1997). Ulus-Devlet. 1.b. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Eryılmaz, B. (2004). Bürokrasi ve Siyaset; Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. 2.b., İstanbul: Alfa Yayınları.

Gellner, E. (2009). Milliyetçiliğe Bakmak. Coşar, S. (Çev.). 3.b., İstanbul: İletişim Yayınları.

Geulen, C. (2011). Nationalismus als kulturwissenschaftliches Forschungsfeld. Friedrich Jaeger, Burkhard Liebsch (Hrsg.). Handbuch der Kulturwissenschaften (439-457). Band 1, Sonderaufgabe, Stuttgart • Weimar: Verlag J. B. Metzler.

Gökberk, M. (2010). Felsefe Tarihi. 19. b., İstanbul: Remzi Kitabevi.

Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Akınhay, O. (Çev.). 1. b., İstanbul: ALFA.

Giddens, A. (2001). Üçüncü Yol ve Eleştirileri. Şad, N. (Çev.). Ankara: Phoenix Yayınları.

Gökçeoğlu Balcı, Ş. (2007). Tutunamayanlar ve Hukuk. 1. b., Ankara: Dost Yayınları.

Guibernau, M. (1997). Milliyetçilikler: 20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler. Domaniç, N. N. (Çev.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Habermas, J. (2002). Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti. Beyaztaş, M. (Çev.). İstanbul: Bakış Yayınları.

Hobbes, T. (1995). Leviathan. Lim, S. (Çev.). 2. b., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Hobsbawm, E. J. (2010). Milletler ve Milliyetçilik. Akınhay, O. (Çev.). 4. b., İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Hsiaq, H. M. (2003). Çağdaş Tayvan’da Kültürel Küreselleşme ve Yerelleşme. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s.56-75). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Hunter, J. D. ve Yates, J. (2003). Küreselleştirici Amerikan Dünyası. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s.328-365). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Kapani, M. (1997). Politika Bilimine Giriş. 9.b., Ankara: Bilgi Yayınevi.

Kellner, H. ve Soeffner, H. (2003). Almanya’da Kültürel Küreselleşme. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s.130-156). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Kovacs, J. M. (2003). Macaristan’da Kültürel Küreselleşme. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s. 157-187). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Kökürk, A. (2011). Modern Öncesi Devletin Yönetim Anlayışı. Güvenlik Stratejileri Dergisi, İstanbul: Harp Akademileri Basımevi, 7 (13), 73-97.

Kurtdaş, M. Ç. (2018). Küresel Terör Çağında Ulus Devletin Artan Önemi. TESAM Akademi Dergisi, 5 (2), 151-181.

Küçükalp, D. (2011). Siyaset Felsefesi. 1.b., İstanbul: Say Yayınları.

Langewiesche, D. (1995). Nation, Nationalismus, Nationalstaat: Forschungsstand und Forschungsperspektiven. Neue Politische Literatur, 40, 190-236.

Langewiesche, D. (2000). Nation, Nationelismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa. München: Verlag C.H. Beck.

Lepsius, M. R. (1990). Der europäische Nationalstaat: Erbe und Zukunft. M. Rainer Lepsius (Hrsg.), Interessen, Ideen und Institutionen (s. 256-269. Opladen: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Maalouf, A. (2009). Ölümcül Kimlikler, Bora, A. (Çev.). 29. b., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Merriman, J. (2018). Rönesanstan Bugüne Modern Avrupa Tarihi, Alpagut, Ş. (Çev.). 1.b., İstanbul: Say Yayınları.

Oran, B. (1997). Az Gelişimiş Ülke Milliyetçiliği Kara Afrika Modeli, 3. b., İstanbul: Bilgi Yayınları.

Osterhammel, J. (2003). Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats: Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich, Helmut Berding, Jürgen Kocka, Paul Nolte, Hans-Peter Ullmann und Hans-Ullrich Wehler (Hrsg.), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Robertson, R. (2011). Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik. Kaygı, 17, 185-203.

Sander, O. (2009). Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918'e. 18. b., Ankara: İmge Kitabevi.

Sarıbay, A. Y. (1991). Yurttaşlık ve Katılımcı Demokrasi. Birikim Dergisi, 32, 17-24.

Sarıbay, A. Y. (1998). Siyasal Sosyoloji. 4. b., İstanbul: Der Yayınları.

Srinivas, T. (2003). Kültürel Küreselleşmede Hindistan Örneği. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s. 98-127). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Tanrıverdi, E. G. (2017). Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Ulus-devlet (Giddens, Bauman ve Habermas Örneği). 1.b., Ankara: Seçkin Yayınevi.

Uğuz, H. ve Saygılı, R. (2016). Küresel Dünyada Ulus-Devlet. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (32), 127-147.

Wallerstein, İ. (2009). Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim. Birkan, T. (Çev.). 3. b., İstanbul: Metis.

Yan, Y. (2003). Çin’de Devlet ve Kültürel Geçiş Süreci. Peter L. Berger, ve Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik içinde (s. 28-55). Ortaç, A. (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Yılmaz, E. A. ve Akbulut, A. (2016). Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor mu?, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 71-88.

Yılmaz, A. (2001). Çağdaş Siyasal Akımlar Modern Demokraside Yeni Arayışlar. 1. b., Ankara: Vadi Yayınları.

Yücel, N. ve Pustu, Y. (2006). Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Alternatifi Kent Devlet Olabilir mi?. Türk İdare Dergisi, 450, 117-140.

Zabunoğlu, G. (2018). Günümüzde Ulus-Devlet. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13 (1), 535-559.

Zengingönül, O. (2004). Küreselleşme: Yoksulluk Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde. Ankara: Adres Yayınları.