Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması

Öz Okullardaartan disiplin sorunları, şiddet, uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımı;okul iklimini ve okul güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu sorunlarıaşmak için artırılan disiplin cezaları istenilen sonucu verememektedir. Busorunları çözmede disiplin cezalarını arttırmak yerine Amerika’da ve Avrupa’dapek çok okulda Pozitif Davranış Desteği (PDD) yaygın bir şekildekullanılmaktadır. Çalışmalar PDD’nin uygulandığı okullarda, disiplinsorunlarının ve diğer sorunların azaldığını göstermektedir. PDD, okullardaönleyici ve geliştirici bir rol oynar ve PDD, geleneksel okul uygulamalarınaalternatif bir yol olarak kabul edilir. Yabancı literatürde PDD’yle ilgili pekçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Fakat Türkiye’de PDD’yle ilgili sınırlısayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eğitim süreçlerine değerlikatkıları olan PDD’yi okuyuculara tanıtmaktır. Bu çalışma literatür çalışmasıolup çalışmada betimsel metot kullanılmıştır. Bu araştırma için PDD’yle ilgiliyapılan çalışmalar incelenmiştir ve bu çalışmalar, araştırmanın kaynaklarınıoluşturmaktadır. Eğitim süreçlerindeki yeri, önemi ve uygulamalarıyla tanıtılanPDD ulaşılabilen literatür kaynaklar bağlamında betimlenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (10.baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Bohanon, H. & Wu, M. J. (2014). Developing buy-in for positive behavior support in secondary settings. Preventing School Failure, 58(4), 223-229.

Carr, E.G., Dunlap, G., Horner, R. H., Koegel, R. L., Turnbull, A. P., Anderson, J. L., Sailor, W., Anderson, J. L., Albin, R. W., Koegel, L. K. & Fox, L. (2002). Positive behavior support: Evolution of an applied science. Journal of Positive Behavior Interventions, 4(1), 4-20.

Child Care Bureau(t.y.).Center on the Social and EmotionalFoundations for Early Learning.Positive Behavior Support: An Individualized Approach for Addressing Challenging BehaviorWeb.Erişim tarihi: 11.08.2017.http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb10.pdf.

Children’s Defense Fund (t.y.). Positive Behavioral Supports Overview. Erişim tarihi: 20.06.2017Erişimadresi:https://www.aasa.org/uploadedFiles/Childrens_Programs/PBIS%20factsheet.pdf

Crimmins, D. Farrell, A. F., Smith, P. W. & Bailey, A. (2007). Positive strategies for students with behavior problems. Paul H. Brookes Publishing Co.: Baltimore.

Daunic, A., Corbett, N., Smith, S., Barnes, T., Santiago-Poventud, L., Chalfant, P., Pitts, D. & Gleaton, J. (2013). Brief report: Integrating social-emotional learning with literacy instruction: An intervention for children at risk for emotional and behavioral disorders. Behavioral Disorders, 39, 1, 43-51.

Dunlap, G., Kincaid, D., Horner, R. H., Knoster, T. & Bradshaw, C. P. (2014). A comment on the term “positive behavior support”.Journal of Positive Bejavior Interventions, 16(3), 133-136.

Feuerborn, L. L., Tyre, A. D. & King, J. P. (2015). The staff perceptions of behavior and discipline survey: A tool to help achieve systemic change through schoolwide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Intervention, 17(2), 116-126.

Flannery, K. B. & Sugai, G. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Positive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber and George Sugai (Eds.). High school positive behavior support survey: What the high schools doing. (s.95-111). Naperville, Illinois.

Gage, N. A., Sugai, G., Lewis, T. J. & Brzozowy, S. (2015). Academic achievement and school-wide positive behavior supports. Journal of Disability Policy Studies, 25(4), 199-209.

Garcia, L. E. (2014). Positive behavioral interventions and supports: A multi-tieredframework that works for every student. An Nea Policy Brief, National Education Association, 1-6.

Glover, D. M. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Pozitive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber ve George Sugai (Ed.). Instruction of behavior in high schools implementing positive behavior support (s.55-61). Naperville, Illinois.

Gottfredson, D. C., Gottfredson, G. D. & Hybl, L. G. (1993). Managing adolescent behavior a multiyear, multischool study. American Educational Research Journal, 30, 179-215.

Horner, R. H., Todd, A. W., Lewis-Palmer, T., Irvin, L. K., Sugai, G. ve Boland, J. B. (2004). The school-wide evaluation tool (SET) a research instrument for assessing schoolwide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Inventions, 6(1), 3-12.

Horner, R. H., Sugai, G., Smolkowski, K., Eber, L., Nakasato, J., Todd, A. W. ve Esperanza, J. (2009). A randomized, wait-list controlled effectiveness trial assessing school-wide positive behavior support in elementary schools. Journal of Positive Behavior Interventions, 11(3), 133-144.

Horner, R. H., Sugai, G. & Anderson, C. M. (2010). Examining the evidence base for school-wide positive behavior support. Focus on Exceptional Children, 42(8), 1-14.

Johnston, J. M., Foxx, R. M., Jacobson, J. W., Green, G. & Mulick, J. A. (2006). Positive behavior support and applied behavior analysis. The Behavior Analyst, 29(1), 51-74.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kincaid, D., Dunlap, G., Kern, L., Lane, K. L., Bambara, L. M., Brown, F., Fox, L. &Knoster, T. P. (2016). Positive behavior support a proposal for updating and refining the definition. Journal of Positive Behavior Interventions, 18(2), 69-73.

Knoff, H. M. (2000). Organizational development and strategic planning for the millennium; A blueprint toward effective school discipline, safety, and crisis prevention. Psychology in the Schools, 31(1), 17-32.

Köklü, E. (2006). Representation of Aggression in Child and Adolescent Protagonists in the Short Stories of Saki (Hector Hugh Munro). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Lacina, J. & Stetson, R. (2013). Using children’s literature to support positive behavior. Young Children, 34-41.

Mcintosh, K., Mercer, S. H., Hume, A. E., Frank, J. L., Turri, M. G. ve Mathews, S. (2013). Factors related to sustained implementation of schoolwide positive behavior support. Exceptional Children, 79(3), 293-311.

Memduhoğlu, H. B., Mazlum, M. M. ve Alav, Ö. (2015). Türkiye’de alternatif eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 40(179), 69-87.

Pişkin, M., Öğülmüş, S. ve Boysan, M. (2011). Güvenli Ortamı Oluşturma Öğretmen veYönetici Kitabı. TÜBİTAK.

Rogers, C. R. (1994). Etkileşim Grupları (Çev. Hamdullah Erbil). Ekin Yayınları: Ankara.

Safran, S. P. & Oswald, K. (2003). Positive behavior supports: Can schools reshape disciplinary practices. Exceptional Children, 69(3), 361-373.

Scott, N., Eber, L., Malloy, J. ve Cormier, G. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Pozitive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber ve George Sugai (Eds.). Intensive comprehensive level of support for high school students. (83-94). Naperville, Illinois.

Simonsen, B., Sugai, G. & Negron, M. (2008). Schoolwide positive behavior supports primary systems and practices. Positive Behavior Interventions and Supports, 40(6), 32-40.Simonsen, B., Britton, L. ve Young, D. (2010). School-wide positive behavior support in an alternative school setting. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(3), 180-191.

Simonsen, B., Jeffrey-Pearsall, J., Sugai, G. & McCurdy, B. (2011). Alternative setting-wide positive behavior support. Behavioral Disorders, 36(4),213-224.

Sprague, J. & Horner, R. (2007). Handbook of School Violence and School Safety: From Research to Practice. Shane R. Jimerson and Michael J. Furlong (Eds.). School wide positive behavioral support. Erlbaum Associates, Inc.

Sugai, G. & Horner, R. (2002). The evolution of discipline practices: School-wide positive behavior supports. Child & Family Behavior Therapy, 24:1(2), 23-50.

Sugai, G. & Flannery, K. B. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Pozitive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber ve George Sugai (Eds.). School-wide positive behavior support in high schools: What will it take? (s. 1-15). Naperville, Illinois.

Stormont, M., Lewis, T. J. ve Beckner, R. (2005). Positive behavior support systems: Applying key features in preschool settings. Teaching Exceptional Children, 37(6), 42-49.

Şahin, İ. ve Kesici, Ş. (2009). Web-assisted positive behavior support. İlköğretimOnline, 8(1), 224-230.

Waller, R., Gardner, F., Dishion, T., Sitnick, S. L., Shaw, D. S., Winter, C. E. &Wilson, M. (2015). Early parental positive behavior support and childhood adjusment: Addressing enduring questions with new methods. Social Development, 24(2), 304-322.

Wilson, D. B., Gottfredson, D. C. & Najaka, S. S. (2001). School-based prevention of problem behaviors: A meta-analysis. Journal of Quantitative Criminology, 17(3), 247-272.

Ziomek-Daigle, J. ve Cavin, J. (2015). Shaping youth and families through positive behavior support: A call for conselors. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 23(4), 368-373.

9110 4317

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Akademik Sahtekârlık Eğilimi ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişki

Bilgen KIRAL, Seda SARACALOĞLU

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ve Bu Sınavın Kaldırılmasına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Hasan BAKIRCI, Merve Gül KIRICI

İki Farklı Kurumda Çalışan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleme Durumlarının İncelenmesi

Avni YILDIZ, Serdal BALTACI

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modelin İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Eğitsel Açıdan İncelenmesi

Mustafa KAYA, Mehmet EROL

Ergenlerin Atılganlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Zöhre KAYA, Rengin KARACA

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gülce COŞKUN ŞENTÜRK, Şeydagül KAPÇAK, Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR

Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres, Travma Sonrası Büyüme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi*

Ferhat KARDAŞ, Fuat TANHAN

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Ayşegül KINIK TOPALSAN

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi

Yusuf Ziya OLPAK, Muhammet ARICAN, Serdal BALTACI