Mesleki Alan İlgi Envanteri (MAİ) Geliştirme Çalışması

Bu çalışmanın amacı geçerli ve güvenilir bir ilgi envanteri geliştirmektir. Araştırma verileriAnkara’da 11 lisedeki 1445 öğrenciden toplanmıştır. Analiz sonuçları, Mesleki Alan İlgi Envanteri (MAİ)’nin 13 yaş üzerindeki bireylerin mesleki ilgilerini ortaya koyabilecek geçerli ve güvenilir bir ilgi envanteriolduğunu göstermektedir. Envanterin nihai formu doğrulayıcı faktör analiziyle ortaya konulan 14 faktörden ve her alanda en iyi indeksleri sağlayan 11-12’şer maddeden oluşmuştur. Ölçeğin nihai formunda 156 madde yer almıştır

Mesleki Alan İlgi Envanteri (MAİ) Geliştirme Çalışması

Kaynakça

Aiken, L. R. (2000). Psychological testing and assessment (10. Edition). Allyn and Bacon.

Anastasi, A. (1982). Psychological testing (5. Edition). New York: Macmillan Publishing Co.

Bakker S. & Macnab D. (2004). Career interest profiler: Manual. Canada.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları, Ankara.

Brown, D. (2003). Career information, career counseling and career development (8. edition). Pearson Education Inc.

Campbell, D.P. (1979). Strong vocational interest blanks manual. Stanford University Press. Stanford, California.

Collins (1999). Collins cobuild english dictionary. Harper Collins Publishers, London.

Fouladi, R. T., Moller N. P. & McCarthy C. J. (2006). Examination of ınternal consistency and construct validity of scores on the parental attachment scale: Preliminary psychometric results. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 39, 2-30.

Germeijs V. & Verschueren K. (2006). High school students’ career decision-making process: development and validation of the study choice task inventory. Journal of Career Assessment, 14 (4), 449-471.

Gysbers, N.C., Heppner, M.L. & Johnston, J.A. (2003). Career counseling process, issues and techniques (2. edition). Allyn and Bacon, USA.

Harmon L.W. (1999) Measuring interests approachs and issues. In M.L. Savickas & A.R. Spokane (Eds.), Vocational interests: Meaning, measurement and counseling use. Davies-Black Publishing. Palo Alto, USA.

Helledey, K. I., Zytowski, D. G. & Fouada, N. A. (2004). Kuder career search: Test-retest reliability and consequential validity. Journal of Career Assessment, 12 (3), 285-297.

Herr, E.L & Cramer, S. H. (1996). Career guidance and counseling through the lifespan (5. edition). Longman Inc.

Isaacson, L.E. (1966). Career information in counseling and teaching. Allyn and Bacon Inc. Boston, USA.

Kuzgun, Y. (2004). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş (2. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara

Kuzgun, Y. (1982). Mesleki rehberliğin bireylerin yetenek ve ilgilerine uygun meslekleri tanımalarına etkisi, doçentlik tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 118, Ankara.

Langballe, E.M., Falkum, E., Innstrand S.T & Aasland O.G. (2006). The factorial validity of the maslach burnout ınventory–general survey in representative samples of eight different occupational groups.Journal of Career Assessment,14 (3), 370-384.

Lokan, J.J. (1997). Vocational interests and aptitudes, measures of. In J.P.Keeves (Ed.), Educational research, methodology, and measurement: An ınternational handbook (2. edition). Pergamon Press, UK.

Robinson, C.H. & Betz N.E. (2004). Test-retest reliability and concurrent validity of the expanded skills confidence inventory. Journal of Career Assessment. 12 (4), 407-422.

Rochlen, A. B., Beretvas S. N. & Zack J. S. (2004). The online and face-to-face counseling attitudes scales: A validation study. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 37, 95-111.

Rottinghaus, P.J., Coon K.L., Gaffey, A.R. & Zytowski D.G. (2007). Thirty-year stability and predictive validity of vocational interests. Journal of Career Assessment, 15 (1), 5-22.

Savickas, M.L. (1999). The psychology of ınterests. In M.L. Savickas ve A.R. Spokane (Eds.), Vocational interests: Meaning, measurement and counseling use. Davies-Black Publishing, USA.

Simon, M.A & Tovar E. (2004). Confirmatory factor analysis of the career factors inventory on a community college sample. Journal of Career Assessment.12 (3), 255-269.

Şencan, H (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayınları, Ankara.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ekinoks Eğitim, Ankara.

Tak, J. & Lee, K (2003). Development of the korean career indecision inventory. Journal of Career Assessment, 11 (3), 328-345.

Varçın R., Ergün G., Gülçubuk B., Öğülmüş S., Özgenç, Ö.Y., Pişkin M., Savcı İ. & Deniz K.Z. (2005). İşletmelerde kariyer planlaması el kitabı, (Ed. R. Varçın), Odak Ofset Matbaacılık, Ankara.

Yost, E.B. & Corbishley, M.A. (1988). Career counseling: A psychological approach. Jossey- Bass Publishers, San Fransisco-London.