İstatistik Öğretimi İçin Geliştirilen Bir Öğretim Yazılımının Akademik Başarıya Etkisi

Öz Bu araştırmanın amacı, temel istatistikişlemlerin öğretimine yönelik tasarlanan bir öğretim yazılımının tanıtılması veöğrencilerin konu ile ilgili akademik başarısına etkisinin incelenmesidir.Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.Araştırma evrenini 2014-2015 öğretim yılındaDoğu Anadolu Bölgesindeki bir üniversitesinin, eğitim fakültesinde güzdönemi Formasyon programında öğrenim gören ölçme ve değerlendirme dersini alan(temel istatistik işlemler konusu işlenmekte) öğrenciler oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklemini ise uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 38 öğrencioluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacı tarafındangeliştirilen “Temel İstatistik İşlemler Başarı Testi” kullanılmıştır. Eldeedilen bulgulara göre, geliştirilen yazılım kullanılan deneysel grup ilegeleneksel grup arasında başlangıçta fark bulunmazken, uygulamaların ardındanistatistiksel olarak anlamlı fark oluştuğu görülmüştür. Ayrıca farkın etkibüyüklüğü iyi düzeydedir (d=0,698). Sonuçolarak tasarlanan öğretim yazılımının öğrencilerin akademik başarılarınıarttırdığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri. Ankara Üniversitesi, I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 25-28.

Akkoç, H. ve Yeşildere-İmre, S. (2015). Teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli olasılık ve istatistik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.Akpinar, Y. (1999). Bilgisayar destekli ögretim ve uygulamalar. Anı Yayinevi. Ankara.

Altınkaya, H. (1998). Türkiye’de bilgisayar destekli eğitimin gelişimi. (Yayımlanmamış doktora tezi ) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aşkar, P. ve Erden, M. (1986). Mikrobilgisayarların okullarda kullanımı. Eğitim ve Bilim, 61, 21-25.

Avcı, E. ve Coşkuntuncel, O. (2019). Middle school teachers’ opinions about using Vustat and Tinkerplots in the data processing in middle school mathematics. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(1), 01-36.

Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Özbek, Ö., Özdmir, D. ve Yaşar, M. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Bayraktar, E. (1988). Bilgisayar destekli matematik öğretimi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Birgin, O., Kutluca, T. ve Gürbüz, R. (2008). Yedinci sınıf matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Paper presented at the 8 th International Educational Technology Conference.

Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J. ve Medina, E. (2007). The Role of Technology in Improving Student Learning of Statistics. Technology Innovations in Statistics Education 1(1).

Chance, B. ve Rossman, A. (2006). Using simulation to teach and learn statistics. Paper presented at the Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics.

Doğan, N. (2010). Bilgisayar destekli istatistik öğretiminin başarıya ve istatistiğe karşı tutuma etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(154).

Engin, A. O., Tösten, R. ve Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(5).

Esen, B. (2009). Matematik eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda olasılık konusunun öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin rolü. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Gürbüz, R. (2006). Olasılık kavramlarının öğretimi için örnek çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 111-123.

Gürbüz, R. (2007). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal gelişmlerine etkisi: olasılık örneği. Eurasian Journal of Educational Research (EJER)(28).

Haertel, G. D. ve Means, B. (2003). Evaluating educational technology: effective research designs for improving learning: Teachers College Press.

Kınalıoğlu, İ. H. (2012). İstatistik öğretiminde kullanılan istatistiksel paket programlarının kullanım düzeyinin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Koparan, T. ve Yılmaz, G. K. (2014). Dinamik İstatistik Yazılımı ile Veri Analizinde Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 95-113.

Kulik, J. A., Bangert, R. L. ve Williams, G. W. (1983). Effects of computer-based teaching on secondary school students. Journal of Educational psychology, 75(1), 19.

Kuzu, A., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z. A. (2011). Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı. Anadolu Journal of Educational Sciences International.

Larwin, K. ve Larwin, D. (2011). A meta-analysis examining the impact of computer-assisted instruction on postsecondary statistics education: 40 years of research. Journal of Research on Technology in Education, 43(3), 253-278.

Liao, Y. C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students’ achievement in Taiwan: A meta-analysis. Computers & Education, 48(2), 216-233.

Öztürk, G. (2005). İlköğretim 8. sınıf düzeyinde permütasyon ve olasılık ünitesinin bilgisayar destekli öğretim tasarımı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Balıkesir.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods: SAGE Publications, inc.

Schenker, J. D. (2007). The effectiveness of technology use in statistics instruction in higher education: A meta-analysis using hierarchical linear modeling. Kent State University, Ohio.

Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya: Gönül Yayıncılık.

Sosa, G. W., Berger, D. E., Saw, A. T. ve Mary, J. C. (2011). Effectiveness of computer-assisted instruction in statistics: A meta-analysis. Review of educational research, 81(1), 97-128.

Summers, J. J., Waigandt, A. ve Whittaker, T. A. (2005). A comparison of student achievement and satisfaction in an online versus a traditional face-to-face statistics class. Innovative Higher Education, 29(3), 233-250.

Watson, J. ve Donne, J. (2009). TinkerPlots as a research tool to explore student understanding. Technology Innovations in Statistics Education.

Yenilmez, İ. (2016). İstatistiksel Kavramların Teknoloji ile Öğretiminin Matematik Didaktiği Perspektifinden İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Yılmaz, S. (1996). Gerçek veriye dayalı ve hesap makinesi ile desteklenen istatistik etkinliklerinin, yedinci sınıf öğrencilerinin istatistik performansına ve istatistiğe yönelik tutumuna etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

10538 4933

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması

Nasip DEMİRKUŞ, Erhan ACAR, Salih GÜLEN

Öğrencilerin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular ile Geleneksel Soruları Cevaplama Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Merve SAK, Derya KALTAKÇI GÜREL

Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Serhat KOCAKAYA, Mehmet Ata OKUYUCU, Musa ÖNER, Bilal UZUNYOL

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Ayşegül KINIK TOPALSAN

Matematik Öğretmen Adaylarında Sigara İçme Alışkanlıklarına İlişkin Kümelenme Eğilimlerinin Matematik Başarısını Yordama Gücü

Halil Coşkun ÇELİK

Çocukların Eğitim Tarzını Belirlemede Anne ve Babaların Hakkı Üzerine Bir Deneme

Davut OKÇU

Türkiye’de İlk Kez Uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ekrem CENGİZ

Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Servet ÜZTEMUR, Erkan DİNÇ, Yusuf İNEL

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler ile İlgili Risk Algılarının Karar Verme Mekanizmalarıyla İlişkisinin İncelenmesi

Ümit DEMİRAL, Hande TÜRKMENOĞLU