İlköğretim Okullarında Örgütsel Güvene İlişkin Öğretmen Görüşleri

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki güven düzeyine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modelindeki araştırma, Van il merkezinde kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, il merkezindeki kamu ilköğretim okullarında görev yapan toplam 350 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Daboval ve arkadaşlarınca geliştirilen, Kamer tarafından Türkçeye çevrilen ve Yılmaz tarafından okullara uyarlanan “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular, ölçeğin alt boyutları olan çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve yeniliğe açıklık boyutlarında sunulmuştur. Araştırmada öğretmenlerin ilköğretim okullarındaki güvenin orta düzeyde olduğu yönünde görüş belirttikleri, görüşlerinin okul büyüklüğü (okuldaki öğretmen sayısı) değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır

THE VIEWS OF TEACHERS ABOUT ORGANIZATIONAL TRUST IN PREMIER SCHOOLS

10548 4936

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir Başari Testi Geliştirme Çalişmasi: Basit Elektrik Devreleri Başari Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştirması

Araş. Gör. Dr. Hanife Can ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Doç. Dr. Selahattin GÖNEN, Yrd.Doç.Dr. Serhat KOCAKAYA, Ferit KOCAKAYA

İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)

Şule FIRAT DURDUKOCA, Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Arş. Gör. Tuncay CANBULAT, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN

Tavsiye Kararları Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Vizyonu

Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN

İlköğretim Okullarında Örgütsel Güvene İlişkin Öğretmen Görüşleri

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Mevsim ZENGİN

Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Ve Türk Eğitim Sistemi’ne Etkileri

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Okt. Fatma ÖZÜDOĞRU, Funda ÇIRAY

İlköğretim Sosyal Bilgiler Kazanımlarının Sosyal Bilimler Disiplinlerine Ve Disiplinlerarası Anlayışa Uygunluğunun Belirlenmesi

Arş. Gör. Murat KEÇE, Arş. Gör. Zihni MEREY

Üniversite Öğrencilerinde Değerler Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Yalçın ÖZDEMİR Yrd. Doç.Nermin KORUKLU