Van Balığı’nın (Alburnus tarichi, Güldenstädt 1814) Yaş Değişkenine Bağlı Olarak Farklı Dokularındaki Bazı Metal Düzeylerinin İncelenmesi

 Çevresel kirlenme sonucu meydana gelen kirlilik, her geçen gün ekosistemi ve insanları daha fazla tehdit etmektedir bu durum Van Gölü içinde geçerlidir. Bu amaçla Van Balığının (Alburnus tarichi, Güldenstädt 1814) farklı yaşlara göre bazı metal düzeylerinin değişimi araştırıldı. Çalışmada alınan Van Balıklarının kas, karaciğer, solungaç, böbrek, bağırsak, gonad ve beyin dokularında berilyum(Be), bizmunt (Bi), kurşun (Pb), kadminyum (Cd), demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), selenyum (Se), nikel (Ni), mangan (Mn), Kobalt (Co), krom (Cr), lityum (Li), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), sodyum (Na) ve potasyum (K) elementleri inductively-coupled plasma-optic emission spectroscopy (ICP-OES) ile analiz edildi. Sonuçlar toksik elementler, eser elementler ve makro elementler olarak değerlendirildi. Oldukça toksik olan Be, Bi, Pb ve Cd elementleri Van balığı dokularında tespit edildi. Özellikle de beyin dokusunda konsantrasyonların daha yüksek olduğu gözlendi. Ni metalinin beyin dokusu konsantrasyonun diğer dokulara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya genel olarak bakıldığında, 3 yaş ve 4 yaş gruplarının metal konsantrasyon değerleri arasında fark gözlenmezken 5 yaş grubunun değerlerinin farklı olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). 

Investigation of Some Metal Levels in Different Tissue Dependent on the Age Variation of Van Fish (Alburnus tarichi, Güldenstädt 1814)

Environmental pollution is threatening ecosystem and people more and more every day and this is also true for Van Lake. For this purpose, the changes of some metal levels according to different ages of Van Fish (Alburnus tarichi, Güldenstädt 1814) were investigated. In the study, muscle, liver, gill, kidney, intestine, gonad and brain tissues of Van fish were taken. Inductively-coupled plasma-optic emission spectroscopy (ICP-OES) was used to determine levels of beryllium (Be), bismuth (Bi), lead (Pb), cadmium (Cd), iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), selenium (Se), manganese (Mn) cobalt (Co), chromium (Cr), lithium (Li) calcium (Ca), magnesium (Mg), sodium (Na) and potassium (K). The results were evaluated as toxic elements, trace elements and macro elements. The highly toxic elements such as Be, Bi, Pb and Cd were detected in Van fish tissues. In particular, concentrations of them in the brain tissue were observed to be higher. The concentration of Ni metal in the brain tissue was found to be higher than other tissues. In general, it was determined that metal values of the 5-year-old group were significant although there was no difference between the metal concentration values of the 3-year and 4-year groups (p<0.05).

Kaynakça

Referans 1 Leyla Mis YYU Veteriner Fak. e-mail: leylaaslan23@hotmail.com Referans 2 Zeynep Karapınar Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fak. e-mail: basaranzeynep@yahoo.com Referans 3 Özlem Zorer YYU Fen Fake-mail: selcukozlems@gmail.com .