Yeniçağa Gölü’ndeki (Bolu) Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) Popülasyonunun Ölüm Oranları ve Stok Büyüklüğünün Tahmini

Yeniçağa Gölü’nden Mart 2009- Temmuz 2010 tarihleri arasında örneklenen 291 kadife balığının ölüm oranları incelenmiş, stok büyüklüğünün tahminiyle stoktan en verimli şekilde faydalanılabilmesi için uygun av gücü ve ürün miktarı belirlenmiştir. Toplam ölüm katsayısı (Z) 0,55 yıl-1 , doğal ölüm katsayısı (M) 0,46 yıl-1 , balıkçılık nedeniyle olan ölümlerin katsayısı (F) 0,09 yıl-1 , stok işletme oranı (E) 0,16 yıl-1 , yaşama oranı (S) % 57,86 bulunmuştur. Yeniçağa Gölü’nden araştırma dönemi boyunca 8344 adet (4350 kg) kadife balığının avlandığı, bir av döneminde gölde 130204 adet (43317 kg) kadife balığının bulunduğu hesaplanmıştır. Bu stoktan en verimli şekilde yararlanılabilmesi için mevcut av gücünün % 203 artırılmasıyla 8793 kg ürün elde edilebileceği saptanmıştır.

Mortality Rates and Stock Assessment of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Lake Yenicaga (Bolu- Turkey)

The mortality rates of the 291 tench sampled from the Lake Yenicaga between March 2009 and July 2010 were investigated, by the estimation of stock size, suitable fishing effort, yield and biomass determined to utilize most efficient way. Total mortality (Z), natural mortality (M), and fishing mortality (F) coefficients, stock exploitation (E) and survival (S) rateswere calculated as Z= 0.55 year-1, M= 0.46 year-1, F= 0.09 year- 1, E= 0.16 year-1, and S= 57.86%, respectively. During the research period 8344 (4350 kg) tench which were fished from Lake of Yenicaga, was calculated that in one fishing season 130204 (43317 kg) tench were found in the lake. To benefit from this stock most efficiently, by increasing the current fishing effort 203% were determined that 8793 kilos of yield could be obtained.

Kaynakça

Anonim, 2015. Avlanan talısu ürünleri miktarı. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr (erişim tarihi, 09 Temmuz, 2015).

Balık, S., Sarı, H., Ustaoğlu, M.R., İlhan, A. 2004. Çivril Gölü (Denizli, Türkiye) kadife balığı (Tinca tinca (L., 1758)) populasyonunun yapısı, mortalitesi ve büyümesi. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 28: 973-979.

Balık, I., Çubuk, H., Çınar, Ş., Özkök, R. 2009. Population structure, growth, mortality and estimated stock size of the introduced tench, Tinca tinca (L.), population in Lake Beysehir, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25(2): 206-210.

Benzer, S. 2014. Population structures and some growth properties of tench (Tinca tinca L., 1758) in Mogan Lake, Ankara, Turkey. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 61: 261-266. Beverton, R.J.H., Holt, S.J.1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations. U.K. Min. Agric. Fish. Invest. Series 2, London.

Gulland, J.A. 1971. The Fish Resources of the Ocean. West By fleet, Surrey, Fishing News (Books) Ltd., England.

Jones, R. 1984. Assessingtheeffect of changes in exploitation patterns using length composition data (with notes on VPA and cohort analysis). FAO Fisheries Technical Paper, 256, Rome.

Kılıç, S. 2003. Yeniçağa Gölü’ndeki sazan (Cyprinus carpio carpio L., 1758) populasyonu ve avcılığı. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Kılıç, S., Becer Özvarol, Z.A. 2008. Yeniçağa Gölü’nün (Bolu) av kompozisyonunun belirlenmesi üzerine bir çalışma. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 32: 18-21.

Lagler, K.F. 1966. Fresh water Fishery Biology. W.M.C. Brown Company, Iowa. Okgerman, H., Yıgıt Atasagun, S., Oral, M. 2010. The age and growth features of tench (Tinca tınca L., 1758) in Kapulukaya Dam Lake. Central Anatolia, Turkey. Journal of Anımal and Veterinary Advances, 9 (13): 1833-1838.

Pauly, D. 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fishstocks. J. Cons. Int. Explor. Mer., 39 (2): 175-192.

Pompei, L., Franchi, E., Giannetto, D., Lorenzoni, M. 2012. Growth and reproductive properties of Tench, Tinca tinca Linnaeus, 1758 in Trasimeno Lake (Umbria, Italy). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 406, 07.

Ricker, W.E. 1975. Computations and interpretation of biological statistics of fish populations. Fish. Res. Bd. CanadaBull, 191.

Saygı, B.Y., Demirkalp, F.Y. 2004. Trophic status of shallow Yeniçağa Lake (Bolu, Turkey) in relation to physical and chemical environment. Fresenius Environmental Bulletin, 13(5): 385-393.

Sparre, P., Venema, S.C. 1992. Introduction to Tropical Fish Stock Assesment. FAO Fisheries Technical Paper, Review: 1, Rome.