Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2012 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1, Kara Harp Okulu2
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen Duygusal Emek Ölçeği’nin, Türkçeye uyarlanması kapsamında, güvenilirlik ve geçerlilik değerleri ile ilgili bulguları içermektedir. Çalışma, iki farklı örneklemden (n=152, n=273) alınan verilerle yürütülmüştür. Analizler sonucunda, ölçeğin orijinal faktör yapılanmasına uygun biçimde yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular alt boyutlarından oluşan üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, tükenmişlik ölçeğinden istifade edilerek, ölçeğin ölçüt bağımlı geçerliliği de sağlanmıştır. Güvenilirlik analizleri sonucunda ise ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı, her iki örneklem için ,80 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, uyarlaması yapılan ölçeğin, Türkiye’deki iş yaşamı için duygusal emek eğiliminin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçek olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

This study includes the adaptation of the Emotional Labor Scale developed by Diefendorff et al. (2005) to the Turkish language, and the findings about its reliability and validity values. The study has been carried out on the data from two different samples (n=152, n=273). The results showed that the scale consists of three sub dimensions as surface acting, deep acting and expression of natural felt emotions similar to the original form. Furthermore criterion validity of the scale is also computed with using the burnout scale. The reliability of the scale was computed for each sample by the Cronbach's alpha coefficient technique and it was found to be ,80. Findings have shown that Turkish adaptation of the Emotional Labor Scale is a reliable and valid instrument that can be used in measuring the emotional labor behaviors observed in work life in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :