BANKA MÜŞTERİLERİNİN KATILIM BANKASI TERCİHLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Öz Gittikçe büyüyen katılım bankacılığı pazarı son yıllarda büyük bir ivme yakalamıştır. Bu büyüme kamusal otorite tarafından da farkedilmiş ve kamusal sermayeli bankalar katılım bankacılığı pazarına da dahil olmaya başlamıştır. Türkiye içindeki katılım bankalarının şube sayısı gözlemlendiğinde de Ege bölgesi, katılım bankacılığı noktasında hedef kitle olarak belirlenebilecek potansiyel bölgelerden bir tanesidir. Çalışmanın amacı Ege Bölgesi’ndeki katılım bankası müşterilerinin yaş, gelir, cinsiyet farklılıklarına göre katılım bankası tercihlerine etki eden faktörleri belirlemek ve katılım bankalarının hedef olarak seçmesi gerekli bir bölgenin pazar yapısını daha iyi tanımasına katkı sağlamaktır. Ege Bölgesi’ndeki katılım bankası müşterileri üzerinde uygulanan ölçek sonucunda katılım bankaları tercih nedenlerinin belirlenmesi için cronbach’s alpha, t-test, varyans ve korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda katılım bankası müşterilerinin yaş seviyelerine göre katılım bankası tercihlerinde farklılıklar saptanmıştır. Ayrıca yine ölçekte yer alan boyutlar bazında da katılım bankası tercihini etkileyen farklı unsurlar söz konusudur.

Kaynakça

Ahmad, A. & Bashir R (2014). An Investigation of Customer’s Awareness Level and Customer’s Service Utilization Decision in Islamic Banking. Pakistan Economic and Social Review, 52(1), 59-74.

Ali, L., Azmat A. & Khwaja H.(2013). Comparison of Islamic and Conventional Banking on the Basis of Riba and Services: A case study of peshawar region. International Review of Management and Business Research, 2(3), 837-846.

Apil, A.R. (2009). Türkiye Örneğinde Katılım Bankacılığına Müşteri Yaklaşımları (customer approach to participatory banking in the case of turkey). TKBB Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar Başlıklı Bilimsel Araştırma Yarışması, Retrieved 2012, June 21.

Awan, A.G. & Azhar, M. (2014). Consumer Behavıour Towards Islamıc Bankıng ın Pakıstan, European Journal Of Accounting Auditing And Finance Research, 2(9), 42-65.

Bisharat, R.M.N. (2014). Patronage Factors ın Islamic Banks ın Pakistan. IOSR Journal of Business and Management. 16(6), 108-114.

Erol, C. &El-Bdour, R. (1989). Attitudes, Behaviour, and Patronage Factors of Bank Customers Towards Islamic Banks. International Journal of Bank Marketing, (7)6,31-37.

Faisal, M., Rehman, A. & Akhtar, A. (2014). Islamic Banking: an Empirical Study of Consumer Preferences in India. International Journal of Engineering and Management Research, 4(8),1-13.

Güriş, S. & Astar, M. (2014). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile istatistik. İstanbul: Der Yayınları.

Haron, S., Norafifah, A. & Planisek, L. S.(1994). Bank Patronage Factors of Muslim and Non-muslim Customers. International Journal of Bank Marketing, 12(1),32-40.

İsmail, S., Azmi F. & Thurasamy, R (2014). Selectıon Crıterıa for Islamıc Home Fınancıng in Malaysıa. International Journal of Business and Society, 15(1), 97-110.

Kamenidou, I., Mamalıs, S. & Prıporas, C.V. (2013). Consumer Bank Selection Criteria During Economic Crisis. Proceedings of the 4th International Conference on Finance, Accounting and Law, Greece, August 27-29, 2013, Chania, Crete Island.

Khaitbaeva, S., Al-Subaiey, A.A. & Enyinda, C.I. (2014). An Empirical Analysis of Attributes Influencing Bank Selection Choices by Customers in the UAE: the Dubai Context, Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking, Dubai, 10-12 October 2014.

Kaynak, E. (1986). How to Measure Your Bank’s Personality: Some Insights From Canada. International Journal of Bank Marketing, 4(3),54-68.

Laroche, M., Rosenblatt, J. A. & Manning, T. (1986). Services Used and Factors Considered Important in Selecting a Bank: an Investigation Across Diverse Demographic Segments, International Journal of Bank Marketing, 4(1), 35-55.

Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayınları.

Okumuş, H.Ş. (2015). Customers’ Bank Selection, Awareness and Satisfaction in Islamic Banking: Evidence from Turkey. International Journal of Business and Social Science, 6(4),41-54.

Özdamar, K.(2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Nisan Kitabevi, 9.Baskı.

Özsoy, İ., Görmez, B. & Mekik, S. (2013). Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: ampirik bir tetkik, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(1),187-206.

Patoli, A.Q. & Ahmed S.S. (2012). Analysis of Environment Conducive for Islamic Banking & Finance: A case Study of Tando Allahyar. Journal of Management and Social Sciences, 8(1), 19-30.

Polat, A., Yeşilyaprak, M. & Kaya, R. (2014). Understanding Islamic Bank Selection of Customers: a Field Research From Turkish Participation Banks”, International Journal of Financial Research, 5(4),22-38.

Quresh, A.H, Zile H. & Kashif U.R. (2012). A Comparison Between Islamic Banking and Conventional Banking Sector in Pakistan. Information Management and Business Review, 4(3), 195-204.

Rahman, M. & Al Mamun, M.A. (2014). Assessment of Preference Decisive Factor of Private Commercial Banks in Bangladesh: An Empirical Analysis on Young Generation. Internatıonal Journal of Scıentıfıc & Technology Research, 3(12), 230-236.

Roy, S.(2014). Customers Preference Towards Islamic Banking: Religious Belief or Influence of Economic Factors. Internship Report, BRAC University, 21 June 2014.

Riaz, A., Raheel A. & Sadiq, N. (2014). Customer Satisfaction Between Islamic and Conventional Banks: Case of Pakistan. Social and Basic Research, 1(2),69-73.

Saini, Y., Bick, G. & Loonat A.(2011). Consumer Awareness and Usage of Islamic Banking Products in South Afrıca, South African Journal of Economic and Management Sciences, 3, 298-313.

Savaşan, F., Saraç, M. & Gürdal, T.(2013). Dindar/Muhafazakar İşadamları Perspektifinden İslam Ekonomisi Ve Katılım Bankacılığı, Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Raporu, Kasım 2013.

Sipahi, B, Yurtkoru, E.S. & Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi, İstanbul: Beta Yayınevi.

Taşkın, Ç., Akat, Ç. & Erol, Z. (2010). Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 11-22.

Zulfiqar, B., Arshad, H.M., Zeeshan F., Farrukh S. & Shahbaz H. (2014). Criteria of Selecting Bank in Pakistan Banking Sector: Study Of Banking Customers in Sahiwal, Pakistan, International Journal of Managing Value and Supply Chains, 5(4),19-31.