Türkiye’de Döviz Kurlarının Yurtiçi Fiyatlara Geçiş Etkisi ve Enflasyon Hedeflemesi

Öz Bu çalışmanın amacı, döviz kurunda meydana gelen şokların, Türkiye’deki yurtiçi fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisinin, enflasyon hedeflemesi öncesi ve sonrasında nasıl değiştiğini 1994:m1 ve 2016:m9 dönemi verilerini kullanarak araştırmaktır. Çalışmada, döviz kuru değişimlerinin yurtiçi fiyatlara geçiş etkisinin enflasyon hedeflemesi ile birlikte azalma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Döviz kuru geçiş katsayısı, enflasyon hedeflemesi öncesi dönemde 0.64 olarak bulunmuşken, enflasyon hedeflemesi sonrası bu katsayı azalmış ve 0.28 olmuştur. Enflasyon hedeflemesi öncesi ve sonrasında, hem LCP (yerli para fiyatlaması) hem de PCP (üretici döviz fiyatlaması) hipotezleri kısa ve uzun dönemde reddedilmiştir. Elde edilen geçiş katsayısı tahminleri, Türkiye’de döviz kurlarından fiyatlara kısmi geçiş etkisinin varlığını işaret etmektedir. Son olarak, Türkiye’deki enflasyon ataletinin varlığının enflasyon hedeflemesi ile birlikte azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

Akaike, H. (1973). Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle Second International Symposium on Information Theory. Budapest: Academiai Kiado.

Alptekin, V., Yılmaz, K.Ç., Taş, T. (2016). Döviz Kurundan Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosya Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35. 1-9

Altıntaş, H. (2014). Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyon Üzerine Geçiş Etkisinin Ekonometrik Analizi: 1987-2011. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 33(1), 163-201.

42523 17392

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

2008 Küresel Krizi Bağlamında Döviz Kurları ve Türkiye’de Dövize Endeksli Banka Kredileri Arasındaki Eştümleşme ve Nedensellik İlişkisi

Nilgün Acar Balaylar, Eda Yalçın Kayacan, Hamdi Emeç

Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Uygulanan Vergi Teşviklerinin Karşılaştırılması

Ersan Öz, Hüseyin KUTBAY

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Emrah Koçak, Nisfet UZAY

Hastane İşletmelerinde Kalp Kapak Değişim Maliyetinin Hesaplanması

- -, K.Şevket SAYIN, E.Yasemin YEĞİNBOY, İbrahim YÜKSEL

Özel Çıkar Grupları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Örneği

- -, İbrahim BAKIRTAŞ, Mümin Atalay ÇETİN

MACARİSTAN HÜKÜMETİNİN GÖÇMEN KRİZİNE YÖNELİK SÖYLEMLERİNİN ANALİZİ: AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ VE GÜVENLİKLEŞTİRMENİN BİR BİRLEŞİMİ

Önder Canveren, Fulya Akgül Durakçay

Yönetim Kurulu Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST-100 Firmaları Üzerine Bir Araştırma

- -, Erol TEKİN, Selim Koray DEMİREL

Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyümeye Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi

Turgut Bayramoğlu, Füsun Çelebi

Tasarım Biçimlerinin Teknik Oluşumuna ve Materyal Kültür Alanının Yapılaşmasına Etki Eden Kültürel Dinamikler

- -, Serhat BAŞTAN

Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması

- -, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ