ENTEGRE RAPORLAMA, TÜRK İŞLETMELERİNİN ENTEGRE RAPORLAMAYA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Kurumsal raporlar şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasında işletmeler tarafından kullanılan araçlardır. İşletmeler faaliyet sonuçlarına ilişkin finansal ve finansal olmayan bilgileri finansal raporlar, çevre sosyal ve yönetim raporları, kurumsal sosyal sorumluluk raporları, sürdürülebilirlik raporları vasıtasıyla bilgi kullanıcılarına sunmaktadır. Bu raporların her biri ayrı ayrı hazırlanıp sunulmaktadır. Ancak 2009 yılından beri, finansal ve finansal olmayan bilgilerin entegre biçimde tek bir raporda sunulması gerektiği görüşü hakim olmaya başlamıştır. Bu Çalışmanın amacı, entegre raporlama ve entegre raporun incelenmesi, dünyada entegre raporlamanın mevcut durumu, Ülkemizde entegre raporlamanın mevcut durumunun tespit edilmesidir.

Kaynakça

IIRC. 2011. Towards Integrated Reportıng Communicating Value in the 21st Century. www.theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf , (19.08.2014)

IIRC. (2013). International Integrated Reporting Framework. http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ , (19.08.2014)

IIRC. (2014). Assurance on <IR> an Exploration of Issues. www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-exploration-of-issues.pdf (14.08.2014)

IIRC. (2014). Assurance on <IR> an Introduction to the Discussion. http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-introduction-to-the-discussion.pdf ( 14.08.2014)

INSTITUTE RSE MANAGEMENT. (2012). the Grenelle II Act in France: a Milestone Towards Integrated Reporting. www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut%20RSE%20The%20grenelle%20II%20Act%20in%20France%20June%202012.pdf (3.10.2015)

IoDSA. (2016). King IV Report on Corporate Governance for South Africa 2016. http://c.ymcdn.com/sites/www.iodsa.co.za/resource/collection/684B68A7-B768-465C-8214-E3A007F15A5A/IoDSA_King_IV_Report_-_WebVersion.pdf (26.11.2016)

Iskander, M.R., Chamlou, N. (2000). Corporate Governance: A Framework for Implementation. Washington: World Bank Group. http://www-wds.worldbank.org/ (15.08.2016)

OECD (2015). G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri. https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-TUR.pdf (15.08.2017)The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd. (1992). The Financial Aspects Of Corporate Governance- Cadbury Raporu. http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf (15.08.2017)

www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/world-watch/articles/integrated-reporting-survey-how-companies-performed.jhtml, (12.02.2015)

www.theiirc.org/yearbook2014/ ( 14.08.2014)

www.theiirc.org/yearbook.org/ (27.01.2015)

https://www.kap.gov.tr/sirketler/ (5.12.2015)

http://examples.integratedreporting.org/home (16.08.2017)

http://integratedreporting.org/ir-networks/ (20.07.2016)

http://www.bmfbovespa.com.br (20.07.2016)

OECD (2004). Principles of Corporate Governance (15.08.2015)

42262 17257

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yönetim Kurulu Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST-100 Firmaları Üzerine Bir Araştırma

- -, Erol TEKİN, Selim Koray DEMİREL

Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması

- -, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

Tasarım Biçimlerinin Teknik Oluşumuna ve Materyal Kültür Alanının Yapılaşmasına Etki Eden Kültürel Dinamikler

- -, Serhat BAŞTAN

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Emrah Koçak, Nisfet UZAY

İNSAN KAYNAKLARI ALANINA BLOGLAR ÜZERİNDEN BAKMAK Nitel Bir İnceleme

Şebnem Seçer

Bulanık Analitik Hiyerarşi ve Bulanık Dematel Yöntemleri Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi ve Değerlendirilmesi

- -, Yeşim Deniz ÖZKAN ÖZEN, Aydın KOÇAK

2008 Küresel Krizi Bağlamında Döviz Kurları ve Türkiye’de Dövize Endeksli Banka Kredileri Arasındaki Eştümleşme ve Nedensellik İlişkisi

Nilgün Acar Balaylar, Eda Yalçın Kayacan, Hamdi Emeç

MACARİSTAN HÜKÜMETİNİN GÖÇMEN KRİZİNE YÖNELİK SÖYLEMLERİNİN ANALİZİ: AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ VE GÜVENLİKLEŞTİRMENİN BİR BİRLEŞİMİ

Önder Canveren, Fulya Akgül Durakçay

Hastane İşletmelerinde Kalp Kapak Değişim Maliyetinin Hesaplanması

- -, K.Şevket SAYIN, E.Yasemin YEĞİNBOY, İbrahim YÜKSEL

Özel Çıkar Grupları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Örneği

- -, İbrahim BAKIRTAŞ, Mümin Atalay ÇETİN