Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Akademik Fener )

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık sektöründe, tükenmişlik sendromuna etki eden faktörlerin analizi ve bir araştırma

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Sağ. Yön. Böl. 1, Balıkesir Üniversitesi, İİBF2
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Araştırmalar, sağlık sektöründeki işgörenlerin tükenmişlik sendromuna en fazla maruz kalan kesim olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, bu sektörde tükenmişlik sendromuna neden olan faktörler ele alınıp incelenecektir. Araştırmanın Amacı: İlgili yazın, sağlık işgörenlerinin tükenmişlik seviyelerinin diğer meslek gruplarına göre daha fazla olmasının nedeni olarak; bu meslek grubunun aşırı iş yükü altında yardıma muhtaç insanlara destekleyici bakım vermelerini ve yüz yüze iletişim kurmalarını göstermektedir. Kısaca bu araştırmalar yüksek tükenmişlik seviyesini daha çok "işin niteliğine" bağlamaktadırlar. Yazında tükenmişlik sendromunun nedenleri olarak öne sürülen faktörlere ek olarak, bu araştırmada, bağlı bulunulan statü(sözleşmeli/kadrolu), görev yapılan birim(riskli/normal), mesleğin ve çalışılan birimin kendi isteği ile seçilip seçilmediği gibi faktörlerin tükenmişlik düzeyi üzerine olan etkisi ele alınacaktır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan deneklerin %36,6'sı duygusal tükenmişlik, %22,5'i duyarsızlaşma ve %31,6'sı ise kişisel başarı noksanlığı yaşamaktadır. Deneklerin yaş ve cinsiyet değişkeninde tükenmişlik seviyeleri açısından anlamlı Farklılık elde edilirken, eğitim durumu ve iş deneyimi değişkenlerinde bilimsel yönden anlamlı sonuç tespit edilememiştir. Unvanlar bazında ise hemşirelerle, teknisyenler arasında tükenmişlik düzeyi açısından anlamlı fark tespit edilmiştir. Çalışılan birim ve bağlı olunan statü değişkenleri açısından ise bilimsel yönden anlamlı fark tespit edilememiştir.

Özet İngilizce :

Problem Status: Researches, show that employees in health care sector are the most exposed group to burnout syndrome. In this case, the causative factors of burnout syndrome will examine in this sector. Purpose of the Research: Relative literature shows giving supporting care of health employees to people in need of assistance in excessive workload as a cause of higher burnout level of health employees than other professionals. Briefly, these researches associate the high burnout level mostly to the characteristics of the job. In addition to the factors shown as a cause of burnout syndrome in the literature, the effects of the factors on burnout syndrome will be take on as associated status (contracted/permanent), working unit (risky/normal) and voluntary choose the working unit or not. Findings and the Result: Subjects of the research has sensitive burnout %36,6, insensitiveness %22,5 and lack of personal success %31,6. According to age and gender variables of subjects significant results have identified, but according to educational status and work experience significant results have not identified. In the basis of titles; significant results identified between nurses, technicians in the terms of burnout. According to working unit and associated status variables a significant result have not identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :