Bireysel İş Yapılandırmanın Sonuçları: Bireysel İş Yapılandırmanın Psikolojik Sermaye ve İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

İş tasarımı, uzun bir geçmişe sahip bir çalışma alanı olup, işin tasarımı yoluyla çalışanların motive edilmesi temel düşüncesine dayanır. İş tasarımı teorileri ve bu alanda çalışan araştırmacılar, geleneksel olarak uzun yıllar işin tasarımı konusundaki sorumluluğun yöneticilere ait olduğu temel varsayımı üzerinden görüşlerini ifade etmişlerdir. Çalışma yaşamında özellikle son otuz yılda yaşanan değişim ve dönüşümler, işin tasarımına da farklı yaklaşımların uygulanmasını gerektirmiştir. Çalışanların iş tanımları yerine rolleri ve belirsizlik ve karmaşıklık ile başedilmesini sağlayan proaktif davranışlar üzerine odaklanan yeni yaklaşımlar, işin tasarımı konusunda da benzer bakış açılarının gelişmesine öncülük etmiştir. İşi yürüten kişinin kendi işini tekrar tasarlamasını ve işin farklı yönlerini değiştirmesini içeren bireysel iş yapılandırma (job crafting), kişiye görevlerini, iş ilişkilerini ya da işi algılamasını biçimlendirme fırsatı verir ve işin kendi beceri, ihtiyaç, değer ve tercihleriyle uyumlu hale gelmesini sağlar. Bireysel iş yapılandırma bireysel ve örgütsel sonuçlar üzerinde etkilidir. Bireysel iş yapılandırmanın etkili olduğu en önemli bireysel sonuçlar arasında işe adanmışlık ve psikolojik sermaye bulunmaktadır. Bu iki bireysel sonuç çalışanların iyi olma hali ve işle ilgili kişisel kaynaklarını geliştirmeleri ile ilgili olmasının yanında önemli örgütsel sonuçlara da etki etmeleri açısından önemlidir. Bu bağlamda ilgili yazın incelendikten sonra, bireysel iş yapılandırmanın bireysel sonuçlar üzerindeki etkisi ile ilgili bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Araştırmanın amacı, bireysel iş yapılandırma ile işe adanmışlık ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Bireysel iş yapılandırmayı farklı biçimde operasyonelleştiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada ise Tims ve diğerlerinin (2012) geliştirdiği model kullanılmıştır. Kolayda örnekleme ile gerçekleştirilen anket çalışması sayesinde 121 katılımcıdan elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında ilk olarak ölçeklere faktör ve güvenirlik testi uygulanmış, ardından değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek için korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır.

The Individual Outcomes of Job Crafting: An Evaluation of the Effects of Psychological Capital and Work Engagement on Job Crafting

Job design, as an area of study for a long time, is based on the basic idea of motivating employees through designing work. Job design theories and researchers working on this field have expressed their views on the basic assumption that the responsibility for designing work has fallen in to the area of responsibility of managers. The changes and transformations experienced in the work life especially in the last thirty years have necessitated the implementation of different approaches to the design of the work. New approaches that focus on proactive roles and behaviors in uncertain and complex environment rather than those approaches that center upon job descriptions have led to the development of similar perspectives on job design. Job crafting involves the employee to redesign his or her own work and change the different aspects of the job, and allows the work to be aligned with its own skills, needs, values and preferences. Additionally it provides the opportunity to make task, relational and cognitive changes for individuals. Job crafting is influential on individual and organizational outcomes. Work engagement and psychological capital are two important outcomes among individual outcomes of job crafting. These two important individual outcomes are influential not only on individuals but also on organizations. In this context, after investigating the related literature it was decided to conduct a study on the effect of job crafting on individual outcomes. This study aims to examine the relationship between job crafting and work engagement and psychological capital. The concept of job crafting is measured via the model developed by Tims et al. (2012). A total of 121 questionnaires were retrieved via convenience sampling methodology. Having completed the factor analysis and reliability studies, correlation and regression analyses are run by the SPSS program in order to determine the strength and direction of the relationship.

Kaynakça

Akın, Ahmet; Hakan Sarıçam, Çınar Kaya, Taner Demir. “Turkish Version of Job Crafting Scale (JCS): The Validity and Reliability Study”, The International Journal of Educational Researchs, C.5, No.1, 2014, s. 10-15.

Avey, James B.; Wernsing, Tara, Fred Luthans. “Can Positive Employees Help Positive Organizational Change? Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors”, The Journal of AppliedBehavioral Science, C.44, No.1, 2008, s. 48-70.

Bakker, Arnold B.; Jari J. Hakanen, Evangelia Demerouti, Despoina Xanthopoulou. “Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high”, Journal of Educational Psychology, C.99, No.2, 2007, s. 274-284.

Bakker, Arnold. B., Simon L. Albrecht, Michael Leiter. “Key Questions Regarding Work Engagement”. European Journal of Work and Organizational Psychology, C.20, No.1, 2011, s. 4-28.

Bandura, Albert. “Self-efficacy”. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81), New York: Academic Press, 1994.Beğenirbaş, Memduh; Ercan Turgut. “Psikolojik Sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, 2016, s. 57-93.

Çalışkan, Sezer C. “Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenleri ile Yeni Araştırma Modelleri Geliştirme Arayışları: Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenlerinin İşe Adanmışlık, Tükenmişlik ve Sinizm Üzerine Etkileri ve Bu Etkileşimde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.16, No.3, 2014, s. 363-382.

de Beer, Leon T., Maria Tims, Arnold B. Bakker. “Job Crafting and Its Impact on Work Engagement and Job Satisfaction in Mining and Manufacturing”, South African Journal of Economic and Management Sciences (SAJEMS), C.19, No.3, 2016, s. 400-412.

Demerouti, Evangelia, Arnold B. Bakker, Friedhelm Nachreiner, William B. Schaufeli. “The Job Demands-Resources Model of Burnout”, Journal of Applied Psychology, C.86, No.3, 2001, s. 499-512.

Demerouti, Evangelia. “Design Your Own Job Through Job Crafting”, European Psychologist, C.19, No.4, 2014, s. 237–247.Fredrickson, Barbara L. “The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions”, American Psychologist, C.56, No.3, 2001, s. 218-226.

Fredrickson, Barbara L., Christine, Branigan. “Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires”, Cognition & Emotion, C.19, No.3, 2005, s. 313-332.

Jensen, Susan M.; Fred Luthans. “The Relationship Between Entrepreneur Psychological Capital and Authentic Leadership Dimensions”. Journal of Managerial Issues, C.18, No.2, 2006, s. 254-273.

Kahn, William A., “Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work”, Academy of Management Journal, C.33, No.4, 1990, s. 692-724.

Kanten, Pelin; “The Antecedents of Job Crafting: Perceived Organizational Support, Job Characteristics and Self-Efficacy”, European Journal of Business and Social Sciences, C.3, No.5, 2014, s.113-128.

Luthans Fred; Caroline M. Youssef. “Human, Social and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage”. Organizational Dynamics, vol. 33, no. 2, 2004, s. 143-160.

Luthans, Fred. “The Need For and Meaning of Positive Organizational Behavior”. Journal of Organizational Behavior, vol. 23, no. 6, 2002, s. 695-706.Luthans, Fred; Bruce J. Avolio, James B. Avey, Steven M. Norman. “Psychological Capital: Measurement and Relationship With Performance and Satisfaction”, Personnel Psychology, C.60, No. 3, 2007, s. 541-572.

Luthans, Fred; Caroline M. Youssef. “Emerging Positive Organizational Behavior”, Journal of Management, C. 33, No.3, 2007, s. 321-349.

Luthans, Fred; Gretchen R. Vogelgesang, Paul B. Lester. “Developing The Psychological Capital of Resiliency”, Human Resource Development Review, C.5, No.1, 2006, s. 25-44.

Peterson, Suzanne J.; Fred Luthans, Bruce J. Avolio, Fred O. Walumbwa, Zehn Zhang. (2011). “Psychological Capital and Employee Performance: A Latent Growth Modeling Approach”, Personnel Psychology, C.64, No.2, 2011, s. 427-450.

Petrou, Paraskevas; Evangelia Demerouti, Maria C. W. Peeters, Wilmar B. Schaufeli, , Jorn Hetland. “Crafting a Job on A Daily Basis: Contextual Correlates and The Link To Work Engagement”, Journal of Organizational Behavior, C.33, No.8, 2012, p. 1120-1141.

Schaufeli, Wilmar B.; Arnold B. Bakker, Marisa, Salanova. “The Measurement of Work Engagement with a Short Questionnaire: A Cross-National Study”, Educational and Psychological Measurement, C.66, No.4, 2006, s. 701-716.

Schaufeli, Wilmar B.; Arnold Bakker. “Job Demands, Job Resources and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study”, Journal of Organizational Behavior, C.25, No.3, 2004, s. 293-315.

Schaufeli, Wilmar B.; Marisa Salanova, Vincente González-Romá, Arnold B. Bakker. “The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach”, Journal of Happiness Studies, C.3, No.1, 2002, s. 71-92.

Sobacı, Fatih. “İş Becerikliliği”, Polatcı, S., Özyer, K. (Edt). 21. Yüzyılda Örgütsel Davranış, 1. Basım, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2017.

Tims, Maria; Arnold B. Bakker, Daantje Derks. “Development and Validation of The Job Crafting Scale”, Journal of Vocational Behavior, C.80; No.1, 2012, s. 173-186.

Tims, Maria; Arnold B. Bakker, Daantje Derks. “The Impact of Job Crafting on Job Demands, Job Resources, and Well-Being”, Journal of Occupational Health Psychology, C.18, No.2, 2013, s.230-240.

Van den Heuvel, Machteld; Evangelia Demerouti, Maria C. W. Peeters. “The job crafting intervention: Effects on job resources, self-efficacy, and affective well-being”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, C.88, No.3, 2015, s. 511–532.

Vogt, Katharina; Jari J. Hakanen, Rebecca Brauchli, Gregor Jenny, Georg F. Bauer. The consequences of job crafting: a three-wave study”, European Journal of Work and Organizational Psychology, C.25; No.3, 2015, s. 353–362.

Wrzesniewski, Amy; Jane E. Dutton. “Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work”, Academy of Management Review, C.26; No.2, 2001, s. 179-201.

Wrzesniewski, Amy; Nicholas LoBuglio, Jane E. Dutton, Justin M. Berg. “Job Crafting and Cultivating Positive Meaning and Identity in Work”, Advances in Positive Organizational Psychology, 1, 2013, s. 281-302.