2012 YENİ TEŞVİK YASASI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA DİYARBAKIR’DA ÖZEL YATIRIMLAR

Öz İster gelişmiş, isterse de gelişmekte olan statüsündeki tüm ülkeler, mukayeseli üstünlükleri temelinde büyüme potansiyellerini realize etmek/ performanslarını yükseltebilmek için iktisat bilimi dâhilinde teorik ve pratik yönlerden arayış içerisindedir. Bu minvalde teşvikler, tüm ülkelerce başvurulan en yaygın iktisat politikası aracıdır. Türkiye’de bu alandaki en kapsamlı sistem, 2012 yılında hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada, 2012’de yürürlüğe giren yeni teşvik yasası öncesi ve sonrasında Diyarbakır’a yapılan yatırımlar istatistiksel açıdan analiz edilmiştir. Analizde, birbirini izleyen gözlem değerlerinde zamana göre bağımlılığın söz konusu olduğu ve geleceğe dönük tahminler yapmanın en etkili yöntemleri arasında yer alan zaman serileri ile seriye uyum sağlayacak bir fonksiyon oluşturulup geleceğe dair gözlemlerin tahmin edilebileceği düşüncesi temel alınmıştır. Bu bağlamda; Diyarbakır’a 2007’den itibaren başvurulan teşvik belgesi sayısının, yapılan yatırımların ve bu yatırımlar sonucunda oluşan istihdamın, önceki dönem gözlem dönemleri kullanılarak gelecek dönem gözlem değerlerinin tahmin edilebilmesi için zaman serisi denklemleri oluşturulmuş ve gelecek dönemlerde beklenen belge, istihdam ve yatırım miktarı tahmin edilmiştir. 

Kaynakça

Abdulkadir Kahraman, Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Yasası Sistemi, (İstanbul: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, 2012).

Burcu Kılınç Savrul ve Bülent Doğru, “TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi,Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Bahar 2013, s. 1–20.

Bülent Dinçer, Metin Özaslan ve Erdoğan Satılmış, İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, (Ankara: DPT-Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, 1996).

Erdal Akdeve ve Erdal Tanas Karagöl, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler ve Ülke Uygulamaları”, (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:37, Temmuz 2013, s.329-350).

Ekonomi Bakanlığı Teşvik İstatistikleri, https://www.ekonomi.gov.tr/,( Erişim:26 Mayıs 2018).

George E.P. Box and Gwilym M. Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting and Control, (California: Holden Day, 1976).

Kalkınma Bakanlığı, Kamu Yatırımları, http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/ (Erişim: 28 Mayıs 2018).

Karacadağ Kalkınma Ajansı,2012, https://www.karacadag.gov.tr/ ( Erişim:26 Mayıs 2016).

Karacadağ Kalkınma Ajansı, http://www.investsanliurfa.com/ Yeni Teşvik Sistemi,Diyarbakır-Şanlıurfa 6. Bölge.s.10-13(Erişim:26 Mayıs 2018). Konya-Karaman Ar-Ge ve İnovasyon Strateji Belgesi, Mevlana Kalkınma Ajansı,2014,s.24-49.

MATLAB, http://www.mathworks.com/products/matlab/tryit.html (Erişim: Haziran 2016).

MİNİTAB, http://www.mathworks.com/products/matlab/ (Erişim: Haziran 2016).

Ozan Acar ve Esen Çağlar, “Yeni Teşvik Paketi Üzerine Bir Değerlendirme”, (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Politika Notu, No: 2012/21, Nisan 2012).Seçil Yalaz ve Arife Atay, “Fuzzy Linear Regression For The Time Series Data Which is Fuzzified With SMRGT Method”, Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitüsü Dergisi, 20(3), s. 405-413.

Selahattin Gökmen ve Emre Kartaloğlu, Yeni Teşvik Sistemi 2012,İSMMMO Yayınları 151,s.5-389.

Türkiye İstatistik Kurumu web sitesi, https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/, (Erişim: 28 Mayıs 2018).

12261 7121

Arşiv