Karaisalı Formasyonu’nun (Adana Baseni-Türkiye) Fasiyes ve Mikrofasiyes Özellikleri

Öz Bu çalışma, Neojen yaşlı Adana Baseni’nin kuzey-kuzeybatı kesimlerinde yüzeylenen Karaisalı Formasyonu (Burdigaliyen-Akitaniyen)’nun fasiyes ve mikrofasiyes özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Karaisalı Formasyonu; beyaz-krem renkli, algli, mercanlı, gastropodlu, lamellibranşlı, ekinidli, çoğunlukla masif görünümlü resifal kireçtaşlarından oluşmaktadır. İnceleme alanında, geometri, litoloji ve fosil içeriğine dayalı olarak üç fasiyes ve dokuz mikrofasiyes tanımlanmıştır. Bu fasiyes ve mikrofasiyesler; resif çekirdeği (1- mercanlı çatıtaşı mikrofasiyesi, 2- kırmızı algli- mercanlı bağtaşı/çatıtaşı mikrofasiyesi, 3- foraminiferli- alg parçalı istiftaşı/ vaketaşı mikrofasiyesi); resif önü (4- büyük bentik foraminiferli- algli istiftaşı mikrofasiyesi, 5- Operculina’lı istiftaşı mikrofasiyesi); resif gerisi (6- küçük bentik foraminiferli- algli istiftaşı mikrofasiyesi, 7- küçük bentik foraminiferli- algli vaketaşı mikrofasiyesi, 8- biyoklastlı vaketaşı/çamurtaşı mikrofasiyesi, 9- yerel kırmızı algli bağtaşı mikrofasiyesi) ortamlarını temsil etmektedir. 

Kaynakça

Bassant, P., 1999, The high- resolution stratigraphic architecture and evolution of the Burdigalian carbonate- siliciclastic sedimantary systems of the Mut Basin, Turkey, PhD thesis, Insttitute of Geology and Paleontology of University of Fribourg, p. 277.

Dunham, R. J., 1962, Classification of Carbonate Rock According to Deposition Texture, in W.G. Ham, eds., Classification of Carbonate Rocks American Assocition of Petroleum Geologists Memoir No. 1, 279p.

Embry, A. F. and Klovan, J. E., 1971, A Late Devonian Reef Tract on Northeastern Banks Island. N. W. T.: Bulletin of Canadian Petroleum Geology, v. 19, p.730- 781. (Western European Rift Systems).

Folk, R. L., 1962, Spectral Subdivision of Limestone Types, in W. E. Ham, eds.,Classification of Carbonate Rocks: American Association of Petroleum Geologists Memoir No. 1, p. 62- 64.

Görür, N., 1973, Karaisalı Kireçtaşlarının (Miyosen) Sedimantolojisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, O. 22, 227- 232.

Gül, M. And Eren, M., 2003, The Sedimentary Characteristics of Dağpazarı Patch Reef (Middle Miocene, Mut- Içel/ Turkey), Carbonates and Evaporites, v. 18, No. 1, 2003, p. 51- 62.

Gürbüz, K., 1993, Identification and evolution of Miocene submarine fans in the Adana Basin, Turkey. Ph.D Thesis, University of Keele. 327p.

Gürbüz, K. and Gökçen, S. L. 1985. Karaömerli-Akkuyu Balcalı bölgesi (Kuzey Adana) Neojen istifinin sedimanter jeolojik incelenmesi. H.Ü. Yerbilimleri. 12, 69-79.

Gürbüz, K. ve Kelling, G., 1993, Provenance of Miocene submarine fans in the northen Adana Basin, southern Turkey: a test of discriminant function analysis. Geological Journal 28, 277- 293.

Ikram, M., 2009, Osmaniye- İskenderun civarı (Doğu Akdeniz, GD Türkiye) Miyosen Resiflerinin

İlker, S., 1975, Adana baseni Kuzeybatısının Jeoloji ve Petrol Olanakları: T.P.A.O. Arama Arşiv No: 973, 63 s. (Yayınlanmamış).

Lagap, H., 1985, Kıralan-Karakılıç - Karaisalı (NW Adana) Alanının Litostratigrafik-Kronostratigrafik incelemesi: Ç.Ü. Fen Bil. Enst, Jeoloji Müh.BöL, Yüksek Lisans Tezi, 77 s.

Nazik,A., 1983, Güvenç formasyonu Stratigrafi Kesitinin (KB Adana) Planktonik Foraminiferalarla Biyostratîgrafik incelemesi: A.Ü. Fen Fak. Jeoloji: Müh.Böl.,Yüksek Müh.Tezi, 35 s.

Nazik, A., Gürbüz, K., 1992, Karaisalı-Çatalan-Eğner yöresi (KB Adana) Alt-Orta Miyosen yaşlı

denizaltı yelpazelerinin planktonik foraminifer biyostratigrafisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 35, 1, 6780.

Öğrünç, G. ve Nazik, A., 1998. Yenice (Tarsus) kuzeyi (Adana Havzası) Üst-Miyosen Pliyosen istifinin ostrakod faunası, Türkiye Jeoloji Bülteni, 41 (1), 63-84.

Özer, B vd.,1974. Antalya, Mut Adana Neojen havzaları Jeolojisi, Türkiye II. Petrol Kongresi, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Ankara, 57-84.

Schmidt, G. C., 1961, Stratigraphic nomenculature for Adana region, Petroleum district VII: Petroleum Administation Bulletin, Ankara, 6. 47- 63.

Temek, Z., 1957, Adana Havzasının Alt Miyosen (Burdigaliyen) fonnasyonları, bunların diğer

Ünlügenç, U.C., 1993. Controls on Cenozoic Sedimentation, Adana Basin, Southern Turkey. Ph.D. Thesis, University of Keele, 228 p.

Yalçın,N.M., Görür, N., 1984, Sedimantological Evolution of the Adana Basin: International Symposium on the Geology of the Taurus Belt. 165-172.

Yetiş, C. ve Demirkol, C., 1986, Adana Baseni Batı kesiminin detay etüdü. MTA Rapor No: 8037, 187s. (yayımlanmamış).

Yetiş, C., 1988. Reorganisation of the Tertiarystratigraphy in the Adana Basin, Southern