KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE PERSONEL PERFORMANSINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Öz Globalleşmeile oluşan rekabet ortamı, değişen pazar yapısı sonucu, ürün ve hizmetlerinpazara sunulmasında hız ve esneklik, yüksek kalite, maliyet azalımı vb.alanlarda oluşan beklentiler nedeniyle konfeksiyon işletmelerinin başarılıolabilmeleri için yüksek performansla çalışmaları gerekmektedir. İşletmeyöneticilerinin de personelin gösterdikleri performansları izlemeleri vedeğerlendirmeleri şarttır. 360 derece performans değerlendirme sistemi, çokyönlü değerlendirme niteliği ile son yıllarda kullanılmaya başlanmış bir yöntemdir.Ancak bu sistemin de bilimsel olarak uygulanması gerekmektedir. 360 derece performansdeğerlendirme sisteminde, değerlendirme kriterleri ağırlıklarının, AnalitikHiyerarşi Process (AHP) yöntemi ile belirlenmesi mümkündür. Bu çalışmadakonfeksiyon işletmelerinin yapısına uygun olarak, personelin özellikleri, işyükleri ve sorumlulukları göz önüne alınmış ve bir performans değerlendirmesistemi kurulmuştur.

Kaynakça

1] Uyargil, C., İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, İ.Ü., İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul, 1994.

[2] Sabuncuoğlu, Z., Personel Yönetimi, Teknografik Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 1991.

[3] Sağır Özdemir, M., www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2002 /makale performans.htm

[4] Palmer, M.J., Performans Değerlendirmeleri, Kişisel Gelişim ve Yönetim Dizisi, Rota Yapım Tanıtım Ltd. Şti., İstanbul, 1993.

[5] Saaty, T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process, AHP Series, Vol: VI, RWS Publi-cations, 2000.

[6] Gültekin, Y., İşletmelerde İşgören Yönetimi, İ.T.Ü., Sakarya Müh. Fak. Yayınları, İstanbul, 1989.

[7] Menteşoğlu, N., İş Değerleme ve Ücretleme, MPM Yayınları, Ankara,1999.

[8] Şenatalar, F., Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, Ercivan Matbaası 2. baskı, İstanbul, 1978.