AVRUPA ESNEK GÜVENCE SİSTEMİ, SİSTEMİN ZAYIF YÖNLERİ ve BAŞARI İÇİN ÖNERİLER

Öz 1970’lerde yaşanan kriz dünyayı veAvrupa’yı işsizlik sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. İşsizlik sorunununnedeni katı istihdam politikaları ve sosyal güvenlik sistemi olarakgörülmüştür. Ekonomik büyümeyi sağlamak ve istihdamı artırmak için ülkelerpolitikalarında değişiklikler yapmışlardır. Özellikle 1980 sonrası tam istihdamve güçlü sosyal güvenceler üzerine kurulu istihdam politikaları değişmiş veesnek çalışma sistemleri benimsenmiştir. Bu çalışmada Avrupa Birliği tarafından2007 yılından beri uygulanmakta olan esnek güvence sistemi incelenmektedir.Esnek güvence sistemi Avrupa’da yaygın biçimde uygulanmaya başlanmasına rağmenistihdam üzerinde beklenen katkıyı sağlamamıştır. Bunun nedeni; sistemin amaçve üzerine kurulduğu temel prensiplerinin yapısal politikalaradayandırılmaması, güvenlik faktörünün geri planda kalması, heterojen yapı,çalışma koşullarının olumsuz etkilenmesi ve sistem üzerinde uzlaşmasağlanamaması gibi zayıf yönleridir. Çalışmada sistemin bu zayıf yönleri ortayakonulmakta ve başarısı için öneriler sunulmaktadır. 

Kaynakça

• AB Komisyonu, (2007), Com (2007) 359 Sayılı Bildiri, Brüksel.

• AB Komisyonu, (2011), Com (2011) 400 Sayılı Kılavuz, Brüksel.

• AB Komisyonu İstihdam Komitesi, (2009), Esnek Güvence Politikalarının İzlenmesi ve Analizi Raporu, Brüksel.

• AB Konseyi İstihdam Komitesi, (2011), 17850/11 Sayılı Yıllık Büyüme Araştırması, Brüksel.

• BÜYÜKUSLU, Ali Rıza, (2003), “Yeni Dünya Düzeni Karşısında Türk Çalışma Hayatı ve Sendikalar Nereye Gidiyor?”, İktisat Dergisi, Sayı: 441-444.

• CALMFORS, Lars, (2007), “Flexicurity- An Answer or a Question?”, European Policy Analysis, Issue 6.

• ÇAKIR, Özlem, (2009), “Avrupa Birliği’nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler”, Sosyo Ekonomi.

• AUER, Peter, GAZİER, Bernard, (2008), Flexicurity as a Policy Agenda, Forum, CESifo DICE.

• GÖKMEN, Hüseyin, (2007), Avrupa Sosyal Devlet Anlayışında İstihdam ve Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu, Uzmanlık Tezi, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara.

• GÜNDOĞAN, Naci, (2007), “İşgücü Piyasasında Esneklik-Güvence Dengesi: Danimarka Modeli”, Çimento İşveren.

• KEUNE, Maarten, JEPSEN, Maria, (2007), Not balanced and hardly new: The European Commission’s quest for flexicurity, Work Paper, ETUI-REHS, Brussels.

• KEUNE, Maarten, (2007), “Flexicurity: The new cure for Europe’s labour market problems?”, Social Developments in the European Union.

• KEUNE, Maarten, (2008), “Flexicurity: A Contested Concept at the Core of the European Labour Market Debate”, Intereconomics.

• LİMONCUOĞLU, Alp, (2009), Güvenceli Esneklik, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.

• LÖNNROTH, Juhani, (2001), The European Employment Strategy as Part of the European Social Model, Seminar on EU’s Employment Policy, Reykjavik.

• MADSEN, Per Kongshoj, (2002), The Danish Model of “Flexicurity”-A Paradise with some Snakes, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Brussels.

• SEIFERT, Hartmut, TANGIAN, Andranik, (2007), Flexicurity: Reconciling Social Security with Flexibility-Empirical Findings for Europe, Discussion Paper, Montreal.

• SELAMOĞLU, Ahmet, (2002), “Gelişmiş Ülkelerde İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışı ve Etkileri”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: (4)-2002/2.

• TROS, Frank, (2004), Towards flexicurity policies for the older workers in EU-countries?, IREC Conference, Utrecht.

• TÜMERDEM, Meltem, (2007), Avrupa Birliği İstihdam Politikaları ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Emek Piyasasına Uyumu, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

• VIELLE, Pascale, WALTHERY, Pierre, (2003), Flexibility and social protection, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.

• VIELLE, Pascale, (2007), “Flexicurity: Redefining the Security of European Citizens”, Observatoire Social Européen, No:1.

• WILTHAGEN, Ton, (2002), “The Flexibility-security nexus: New Approaches to regulating employemen and labour markets”, The Politics of Employement Relations Conference, Windsor.

• WILTHAGEN, Ton, TROS, Frank, (2004), “The Concept of Flexicurity: A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets”, Transfer - European Review of Labour and Research.

• http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/ab-ulkeleri-esnek-guvence-flexicurity-anlasmasini-percinliyor, (Erişim Tarihi: 08.02.2011).

• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en,(Erişim Tarihi: 08.02.2011).

• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=308&langId=en,(Erişim Tarihi: 24.08.2009).

• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en,(Erişim Tarihi: 07.02.2011).

• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=en,(Erişim Tarihi: 24.08.2009).

• http://www.ikv.org.tr/pdfs/96b12507.pdf, (Erişim Tarihi: 24.08.2009).