Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim çağı öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılım düzeyi ile sosyal uyum düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi BESYO2, Serbest Araştırmacı3
Görüntülenme :
252
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim çağı öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılım düzeyi ile sosyal uyum düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla ele alınmıştır. Araştırma için Kayseri Merkez ilçelerinden örneklem olarak seçilen 9 ilköğretim okuluna toplam 549 öğrenciye anket formu uygulanmış, ankete ilişkin veriler SPSS istatistik programına yüklenmiş ve her türlü analiz bu program aracılığı ile yapılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ise farklılık analizi yapılmıştır. Ayrıca, elde kişisel bilgiler frekans dağılımlarında verilmiştir. Araştırma sonucunda sportif faaliyetlere katılım düzeyi ile sosyal uyum düzeyi ve ortaöğretim başarı düzeyi arasında pozitif yönde 0,001 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This research was conducted to examine the relationship between the level of social harmony and the level of attendance to sportive activities for primary education students. For the research, a questionnaire was applied to 549 students who were from the 9 primary schools which were chosen as the sample. The data regarding the questionnaire was transferred to SPSS statistic program and every analysis was done by this program. Correlation analysis was applied to test the hypotheses of the research and analysis of differences between dependent and independent variables was applied. Moreover, obtained personal information was given in frequency distribution. As a result of the research, a positive relationship at the level of 0,001 was found between the level of attendance to sportive activities ,the level of social harmony and success level of secondary school

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :