Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel sınıflarda sosyal bilgiler dersinde zaman içinde bilim ünitesinde aktif öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi

Yazar kurumları :
İnönü İlköğretim Okulu1, Mar. Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, aktif öğrenmenin ilköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi Zaman İçinde Bilim ünitesinde öğrenci başarısı ve tutumundaki etkilerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden kontrol grupsuz öntest-sontest araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmacı katılımcı sınıfta ünite boyunca aktif öğrenme teknikleriyle ders vermiştir. Araştırma 2009-20010 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Kadıköy ilçesine bağlı Fikribey (rumuz) ilköğretim okulundaki aynı sınıfta okuyan 33, 7. Sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma öncesinde yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarında nitel ve nicel yöntem birlikte kullanılmıştır. Bu çalışmada müdür, öğretmen, veli ve öğrenci yapılan görüşmelerle ve öğrencilere uygulanan tanıma fişi, problem tarama envanteriyle veri toplamıştır. Bu veriler nitel veri analiz biçimlerinden betimsel analizle çözümlenmiş, tablolaştırma aşamasında SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. İkinci aşamanın araştırma verileri başarı testi ve tutum ölçeği ile toplanmıştır. Bu veriler SPSS 15.0 for Windows paket programı aracılığıyla paired samples t testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda aktif öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı düzeylerini ve derse karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Target purpose of this research is to study the effects of the active learning upon students' success and manner in the unit "Science in Time" in 7th grade-social sciences course. The pre-test re-test experimental design approach, which is one of the quantitative research designs, is used in the study. Researcher gave lessons through the whole unit at attendant class implementing active-learning-techniques. The research was made in 2009-2010 academic year in Fikribey (nickname) Primary Education School in Kadıköy in İstanbul, on 33 7th grade-student of the same class. Qualitative and quantitative approaches are used together in the needs analysis studies before the research. Data were not only collected via interviewing with director, teacher, parent and student but also collected via student information form and problem survey inventory form at this research. Data were resolved using descriptive method of analysis, and SPSS 15.0 was used in tabulation step. Research data of the second step were collected via success test and manner scale. Those data were analyzed by paired samples test using SPSS 15.0 for Windows packet software. Consequently, it has been confirmed that active-learning-method positively influences on the success level of the students and their manner against the courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :