ABD BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA NEDEN OSMANLI DEVLETİ’NE DOĞRUDAN SAVAŞ İLAN ETMEDİ? AMERİKAN GİZLİ BELGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Birinci Dünya Savaşı, 20.yüzyılın kırılma noktalarından biri olmuştur. Savaş, tahmin edildiğinden uzun sürmüş, dünya haritasını yeniden şekillendirecek sonuçlar doğurmuştur. ABD’nin bu savaşla beraber değişen dış siyaseti, bu siyasetin Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya etkileri tarih çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. ABD, Birinci Dünya Savaşı’na girmeden önce ve girdikten sonra İttifak Güçlerinin politikalarını yakından takip etmiş, devletin ilgili birimleri İttifak Devletleriyle ilgili çok sayıda araştırma yapmış, gizli raporlar hazırlatmıştır. Osmanlı Devleti, Almanya ile İttifak güçlerinin bir parçası idi. 1917 yılında ABD, Almanya’ya savaş açmış, böylelikle Birinci Dünya Savaşı’ndaki rolünü almıştı. ABD, Almanya’ya savaş açtığında, Almanya’nın müttefiklerine de aynı şekilde savaş açıp açmayacağı konusu net değildi. Bununla ilgili nasıl bir strateji belirleneceği konusunda çeşitli tartışmalar yapılmıştı. ABD’nin müttefikleri olan İtilaf Devletlerinin özellikle de İngiltere’nin baskılarına rağmen ABD, Almanya’nın müttefiki Osmanlı Devleti’ne savaş açmamıştı. Çalışma bunun arkasında yatan sebeplerin neler olduğunu ve Osmanlı Devleti’ne doğrudan savaş ilan edilmemesinin ABD’nin gelecekteki Ortadoğu politikalarının neresinde yer aldığını incelemektedir.

WHY DID THE UNITED STATES NOT DECLARE A DIRECT WAR AGAINST THE OTTOMAN EMPIRE DURING THE FIRST WORLD WAR? A STUDY ON THE AMERICAN CONFIDENTIAL DOCUMENTS

The First World War was one of the breaking points of the 20th century. The war lasted longer than anticipated, giving rise to results that would reshape the world map. The US foreign policy that has changed with this war and the effects of its politics on Europe and the Middle East carry a great importance for the history studies. Before and after the World War I, the US closely followed the policies of the Cental Powers, and the relevant units of the State Depertmant made a lot of research and prepared confidential reports on the Central Powers. The Ottoman Empire, together with Germany, was a part of the Central forces. In 1917, the US waged war against Germany, thus took its role in the First World War. It was unclear whether the United States would declare a war on Germany’s Allies in the same way when it declared against Germany. Several discussions were held on how to set a strategy for this. In spite of the pressure of the Allies, particularly Britain, the US did not declare war on the Ottoman Empire. The study will investigate what were the reasons for this and was not declaring war on Ottoman Empire part of US’s future Middle East policy.

Kaynakça

The United States National Archives and Records (NARA), M923-Records of theAmerican Section of the Supreme War Council.

The United States National Archives and Records (NARA), M367-Records of theDepartment of State Relating to World War I and its Termination, 1914-1929.

DeBruyne, Nese F., “American War and Military Operations Casualties: Listsand Statistics,” Congressional Research Service CRS Report, 7-5700 /RL32492, 2018.

DURU, Orhan, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, Türkiyeİş Bankası Yayınları, İstanbul 2011.

AKALIN, Durmuş Cemil Çelik, “XIX.Yüzyılda Doğu Akdeniz’de İngiliz-FransızRekabeti ve Osmanli Devleti”, Turkish Studies, Cilt:7 Sayı: 3, Yaz 2012, s.21-45.

BOZKURT, İbrahim, “Tanin Gazetesi’ne Göre I. Dünya Savaşı’nın Başlama veOsmanlı Devleti’nin Savaşa Giriş Süreci”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5,Sayı: 22, Nisan 2018, s. 239-265.

CRİSS, Nur Bilge, George Harris, Studies in Atatürk’s Turkey, The AmericanDimension, Brill Yayınevi, Sayı.40, Boston 2009, s. 109.

ÇELİK, Akın, “Osmanlı Devleti’nin Fiilen I. Dünya Savaşı’na GirişininKamuoyuna Yansıması ve Toplumsal Tepkiler”, Tarih Okulu Dergisi,sayı 25, Mart 2016, s. 231-267.

ÇINAR, Burak, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Jeopolitiğinin Rolü”,Akademik Bakış Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, Kış 2014 s. 39-56.

ÇİÇEK, M. Talha “Birinci Dünya Savaşında Suriye’de Panislamist Propaganda:Eş-Şark Gazetesi Örneği”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 17,Bahar 2018, s.107-126.

ERDEM, Can “İtilaf Devletlerinin İstanbul’u Resmen İşgali ve Faaliyetleri”,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 62, Temmuz 2005, s. 677-693.

GÖZCÜ, Alev, “I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Gündelik HayatındanKesitler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16 Sayı:32Bahar 2016 s. 133-169.

GÜMÜŞALAN, Nermin, “Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Ülke GenelindeYaşanan Sosyo- Ekonomik Sıkıntıların Maraş Bölgesi ÜzerindekiEtkileri,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 14(2) s. 431-445.

KARABULUT, Sezen, “Amerikan Basınında İzmir Şehrinin YunanistanTarafından İşgali”, Belgi Dergisi, Sayı 11 Kış 2016/I s.1-15.

KUZGUN, Meral, Ebru GÜHER, “Amerikali Misyonerlerin Anadolu’da YardımFaaliyetleri Çerçevesinde Sağlık Misyonu” Turkish Studies, Cilt 10, Sayı9, Yaz 2015, s. 505-534.

MACMİLLAN, Margaret Paris 1919, 1919 Paris Barış Konferansı ve DünyayıDeğiştiren Altı Ayın Hikâyesi, Odtü Yayıncılık, Ankara, 2004, s.18.

MAJ. Joseph, J. DiDomenico, The Rise and Fall of a Coalition; The Supreme WarCouncil and Marshal Foch, 1917-1919 (Monografi Bilimsel Eser, Schoolof Advanced Military Studies), United States Army Command andGeneral Staff College, Kansas, 2017 s.11-13.

ÖRS, Orhan “Kuruluşundan Birinci Dünya Savaşına Kadar İttihat ve TerakkiCemiyeti”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 51, Bahar 2013, s. 679-716.

ÖZER, İlbeyi, “Mütareke ve İşgal Yıllarında Osmanlı Devletinde Görülen SosyalÇöküntü Ve Toplumsal Yaşam”, Ankara Üniversitesi Osmanlı TarihiAraştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı 14, 2003 s.247-271.

POLAT, Ü. Gülsüm “I. Dünya Savaşında İngiliz ve Türk PropagandaGazetelerinin Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme (el-Hakika veMusavver Çöl)”, OTAM, Sayı 36, Güz 2014, s. 141-155.

SÜMER, Gültekin “Amerikan Dış Politikasının Kökenleri ve Amerikan DışPolitik Kültürü”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 5, Sayı 19, Güz 2008,s. 123-124.

THOMPSON, J. A. “Woodrow Wilson and World War I: A Reappraisal”, Journalof American Studies, Cilt.19, Sayı 3, Aralık 1985, s. 347.

TÜTÜNCÜ, Gülsüm “Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’de Siyasal OrtamVe İngiliz İşçi Partisi”, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Dokuz EylülÜniversitesi Edebiyat Fakültesi 2. Uluslararası Tarih Sempozyumu BildirilerKitabı, İzmir, 2015, s.817-839.

ÜMİT, Devrim, “The American Protestant Missionary Network in OttomanTurkey 1876-1914”, International Journal of Humanities and Social Science,Sayı 4, No. 6/ 1 Nisan 2014, s.16-51.

ÜSTE, Nazmi “Wilson Prensipleri’nin Osmanlı İmparatorluğu SonrasıAnadolu’da Ulus-Devlet İnşaa Çabalarına Etkisi Bağlamında LozanMübadelesi”, TSA Dergisi, 18. Özel sayı, Ocak/January 2014 s.33-48.

WERTHEİM, Stephen, “The League That Wasn’t: American Designs for aLegalist-Sanctionist League of Nations and the Intellectual Origins ofInternational Organization 1914–1920”, The Journal of The Society forHistorians of American Foreign Relations, Cilt 35 Sayı 5 Kasım 2011 s.821.