II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ SERİK TEŞKİLATI VE HALKEVİ’NİN İNŞAASI

12 Mayıs 1924 tarihinde Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Halk Fırkası’na

SERIK GOVERNANCE OF THE REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY AND THE CONSTRUCTION OF COMMUNITY CENTER DURING WORLD WAR II

On 12 May 1924, when Antalya Countrywide Resistance Organization turned intoPeople’s Party, a governance unit of this party was established in Serik. The RepublicanPeople’s Party’s Serik governance building was completed in 1935. So Serik became one of thefirst townships to build a party building. During World War II, the party built a conferencehall, two shops, a community center, and a public hall building. However, the constructionof Community Center and Public hall buildings could be completed after the war. Underthe law, which the Democratic Party enacted on August 8, 1951, the goods of the RepublicanPeople’s Party, Community Center and the Public hall were transferred to the treasury.This study focuses on the works of the Serik governance in the light of the files ofthe Prime Ministry Republican Archive which contain information on the activities of theRepublican People’s Party and the community centers.

Kaynakça

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 490.01.1661.782.1, s. 1-125.

Dahiliye Vekaleti Vilayetler İdaresi Umum Müdürlüğü, Antalya Coğrafyası, 1932adlı rapor.

Antalya, 28 Aralık 1943, S. 1906.

Türk Akdeniz, S. 11-12, İlkteşrin 1938.

ATATÜRK, Kemal, Nutuk (1919-1927), Yay. Haz. Zeynep Korkmaz, Ankara,2004.

Atatürk’ün Eskişehir-İzmit Konuşmaları 1923, Yay. Haz. Arı İnan, Ankara, 1982,TTK. Yayını.

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, C. 4, Ankara, 1991, Atatürk AraştırmaMerkezi yayını.

BİLA, Hikmet, CHP 1919-2009, İstanbul, 2008.

ÇİMRİN, Hüseyin, Bir Zamanlar Antalya-tarih, Gözlem ve Anılar, Antalya, 2002.

DENİZ, Muzaffer, “1931’de Kapatılan Antalya Türk Ocağı ve Mal VarlığınınAkıbeti” , Türk Yurdu, S. 282, Şubat 2011.

ERŞAN, Mesut –YETİM, Fahri, “Alanya Halkevi ve Alanya Kültür TarihindekiYeri”, Alanya XII. Tarih ve Kültür Semineri (4-6 Mayıs 2012), Ed. FarukNafiz Koçak, Konya, 2012.

ERTEN, Süleyman Fikri, Milli Mücadelede Antalya, Antalya, 1996.

GÜÇLÜ, Muhammet, 1864-1950 Yılları Arasında Serik (İdari, Ekonomik, Sosyal),Antalya, 2000.

GÜÇLÜ, Muhammet, Dr. H. Burhanettin Onat ve Hayatı (1894-1976), Antalya,2004.

GÜÇLÜ, Muhammet, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya, Antalya, 1997.

GÜÇLÜ, Muhammet,, Antalya Türk Ocağı’nın Kurulması ve Faaliyetleri “,Tuncer Baykara Armağanı, Haz. Mehmet Öz, Ankara, 2011.

İĞDEMİR, Uluğ, Sivas Kongresi Tutanakları, Ankara, 1986, 2. bs.

MAYAK, Faysal, “Adnan Menderes’in Teftiş Raporuna Göre Cumhuriyet HalkPartisi Antalya Örgütünün Çalışmaları (1935)”, Çağdaş Türkiye TarihiAraştırmaları Dergisi, S. 6/15, Güz 2007.

MAYAK, Faysal, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Teşkilatının Faaliyetleri (1931-1951), İstanbul, 2015.

TORUN, Esma, II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Kültürel Değişimler, İç ve DışEtkenler (1945-1960), Antalya, 2006.

UÇUK, Cahit, Bir İmparatorluk Çökerken-Anılar, İstanbul, 1999, 8. bs.

UYAR, Hakkı, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 1999.

ZEYREK, Şerafettin, Halkevleri ve Halkodaları, Ankara, 2006.

ZOBU, Vasfi Rıza, O Günden Bugüne Anılar, İstanbul, 1977.