Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of project based learning on science undergraduates’ learning of electricity, attitude towards physics and scientific process skills

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

In the study, it was aimed to investigate the effect of project based learning on the first year science undergraduates’ attitudes towards physics, electricity achievement, and development of scientific process skills. In these quasi-experimental nonequivalent groups pretest-posttest design study, the sample consisted of total of 90 first year science undergraduates (prospective teacher) enrolled in the Science Teacher Training Department in Bayburt Education Faculty in 2006–2007 academic year in Turkey. The electricity title was taught through project based learning in the experimental group, while traditional teacher-centered instruction was followed in the control group through the second semester. The data was collected through three different tests; Electricity Achievement Test, Attitude towards Physics Test and Scientific Process Skills Test. The tests were administered to the experimental and the control group students at the beginning and end of the course as pretest and posttest. In addition, to explore further the in-class atmosphere of the experimental group, the observation notes taken by the researcher through ten weeks and the semi-structured interviews of 30-40 min conducted with the purposely selected five students from experimental group. Pretest and posttest scores collected by the three tests were statistically analyzed applying the repeated measures multivariate analysis of variance (MANOVA). The statistical analysis showed that there were statistically significant differences between experimental and control group with respect to students’ attitude toward physics, electricity achievement and scientific process skills. Furthermore, it was found from the qualitative data that the experimental results support the idea that the project based learning enhanced the students’ learning and helped their attitudes towards physics and research skills to improve.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, proje tabanlı öğretim yönteminin Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin elektrik konusu başarıları, bilimsel işlem becerileri ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yarı deneysel eşdeğer olmayan gruplar ön test son test deney deseninin kullanıldığı çalışmanın, örneklemini 2006-2007 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programına kayıt yaptıran doksan birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Fizik dersinin elektrik konusu bu öğretim yılının ikinci dönemi boyunca deneysel grupta proje tabanlı öğretim yöntemi, kontrol grubunda ise öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak elektrik konusu başarı testi, fiziğe karşı tutum testi ve bilimsel işlem başarı testi olmak üzere üç çoktan seçmeli test kullanıldı. Bu üç çoktan seçmeli test, dönemin başlangıcında ve sonunda her iki gruba ön test ve son test olarak uygulandı. Ayrıca, proje tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı deneysel gruptaki sınıf atmosferini ortaya koymak için dönem boyunca araştırmacı tarafından tutulan gözlem notları ve deneysel gruptan seçilen beş öğrenciyle yapılan 30-40 dakikalık mülakatlardan faydalanılmıştır. Üç testten elde edilen ön test ve son test verileri tekrarlanmış ölçümler, çok değişkenli varyans analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analiz, öğrencilerin fiziğe karşı tutum, elektrik başarısı ve bilimsel işlem becerisi açısından, deney grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak önemli farklar olduğunu göstermiştir. Ayrıca nitel bulguların deneysel sonuçlarla paralellik taşıdığı, proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağladığı ve onların fiziğe karşı tutumları ve araştırma becerilerinin gelişimine yardımcı olduğu düşüncesini desteklediği belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :