Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 116 - 138 2009-06-01
Customer Loyalty Programmes: Viewpoints on Marketing Literature and General Context
MÜŞTERİ SADÂKAT PROGRAMLARI: PAZARLAMA YAZININDA BAKIŞ AÇILARI VE GENEL BAĞLAM
Tuğba GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN
16 261

Bases of the Research: The basis of the study depends on explicating whether the Loyalty Programmes should be taken into consideration or not as a tool of CRM Customer Relationship Management and Customer Retention which have an important place in marketing literature in recent years. Purpose of the Research: The aim of the study is to explicate the viewpoints over the diverse research areas with determining the purposes and characteristics of the Loyalty Programmes. The effects on Perceived Value, Customer Loyalty, programme effectiveness, purchase share and visit rate are constituting the diverse areas of research realized over Loyalty Programmes. To point out the findings in marketing literature with displaying the interaction among these conceptions and to show the gaps are the main purposes of the study. Data Sources: Data was found out by arranging the articles in marketing journals and electronic books in Proquest, Science Direct and Ebsco database. Main Discussion: The effectiveness of Loyalty Programmes on creating Customer loyalty had been investigated. In the marketing literature, consisting different views about this subject, it is arrived at a conclusion that the application of the Loyalty Programmes effects the creation of Customer loyalty. It is necessary to investigate the application sources of effective Loyalty Programmes. Results: Future studies should determine the forces effecting the achievement of the Loyalty Programmes and give emprical support. If the Loyalty Programmes create Customer loyalty or not, there is no consensus on this subject. The studies in this area should be supported by more substantial research structures. Researches about Loyalty Programmes need support in different industrial areas
Araştırmanın Temelleri: Çalışma, son yıllarda, pazarlama yazınında önemli bir yer tutan Müşteriyi Elde Tutma ve Müşteri İlişkileri Yönetiminin bir aracı olarak Sadâkat Programlarının ele alınıp alınamayacağını irdeleme amacını taşımaktadır. Araştırmanın Amacı: Çalışmanın amacı, Sadâkat Programlarının amacını ve özelliklerini belirleyerek muhtelif inceleme alanları üzerindeki bakış açılarını irdelemektir. Algılanan Değer, Müşteri Sadâkati, program etkinliği, satın alma payı ve ziyaret oranı üzerine etkileri, Sadâkat Programlarının muhtelif araştırma alanlarıdır. Bu kavramlar arasındaki etkileşimleri ortaya koyarak pazarlama yazınındaki bulgulara işaret etmek ve boşlukları ortaya çıkarmak temel araştırma amacını oluşturmaktadır. Veri Kaynakları: Veriler, Proquest, Science Direct ve Ebsco veri tabanlarındaki elektronik kitaplar ve pazarlama dergilerinde yer alan makalelerin derlenmesiyle elde edilmiştir. Ana Tartışma: Sadâkat Programlarının Müşteri Sadâkati yaratmada etkili bir kaynak olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu konuda farklı görüşlerin yer aldığı pazarlama yazınında, Sadâkat Programlarının uygulanış şekline bağlı olarak Müşteri Sadâkati tesis etme durumunun değiştiği sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle etkin Sadâkat Programı uygulama kaynaklarının sorgulanması gerekmektedir. Sonuçlar: Gelecek çalışmalar, Sadâkat Programlarının başarısını etkileyen güçleri belirleme ve ampirik destek sağlama gereksinimindedir. Sadâkat Programlarının Müşteri Sadâkati yaratıp yaratmadığı konusunda görüş birliği sağlanamamıştır. Bu alandaki çalışmalar daha zengin araştırma yapılarıyla desteklenmelidir. Sadâkat Programları üzerindeki araştırmalar farklı endüstriyel alanlarda destek bulma gereksinimindedir

Anahtar Kelimeler

Allaway, A. W., Berkowitz, D. ve D’Souza, G. (2003). Spatial diffusion of a new loyalty program through a retail market. Journal of Retailing, 79, 137-151.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Tuğba GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN