Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi (Joimar)

Yıl 2014 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi

Yazar kurumları :
Barak İlkokulu, Zirve Üniversitesi
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlıkları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Gaziantep’ten tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 125 okul öncesi, sınıf ve branş  öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” ve “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Değişkenlerin birbiriyle ilişkisini ortaya çıkarmak için de, SPSS 20 program  ile çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, okul müdürlerinin liderlik stilleri genel ortalaması ile örgütsel vatandaşlık davranışları alt boyutlarından nezaket ve üyelik erdemi boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu araştırma sonucunda ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :


The aim of this study was to find out the effect of leadership styles of school principals on organizational citizenship behaviors of teachers. Participants of the study were 125 preschool, class and branch teachers who were randomly selected. Data of the study were collected through “Multifactor Leadership Scale” and “Organizational Citizenship Behaviors Scale”. In order to find out the relationship among variables, multiple regression analysis was applied through SPSS 20 program. According to the results of this analysis, there was a positive relationship between overall average of leadership styles of school principals and organizational citizenship behaviors sub-dimensions and membership morality dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :