Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de erkek hemşire imgesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları A.D1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Bu çalışma, toplumun erkek hemşire imgesini belirlemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Kesitsel türde yapılan bu çalışma, 1482 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu, bireyler ile yüz yüze görüşülerek dolduruldu. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik yöntemleri kullanıldı. Bulgular: Bireylerin yaş yılı ortalamasının 31.74 (SS=10.37, Minimum=18, Maksimum=65), %56’sının kadın, %43.5’inin lise mezunu olduğu saptandı. Bireylerin %71.4’ü Türkiye’de erkeklerin de hemşirelik yapabileceğini bildiğini; %62.6’sı hemşireliğin hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceği bir meslek olduğunu; %18.2’si hemşirelik mesleğinde sadece kadınların olması gerektiğini; %71.7’si hemşirelerin uygulamalardaki başarısının cinsiyetten daha önemli olduğunu; %52.5’i erkek hemşirelerin, meslekte herhangi bir değişime yol açmayacağını; %31.4’ü erkek hemşirelerin, hemşireliğin toplumsal statüsünün gelişmesine katkı sağlamayacağını; %45.6’sı erkek hemşirelerin, hastane ortamında her alanda, %39.7’si yoğun bakım, ameliyathane ve acil gibi alanlarda çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca araştırma kapsamına alınan bireylerin %16.6’sı erkek hemşirenin bakım vermesinden utanacağını, %15.9’u çekineceğini, %15.4’ü şaşıracağını söyledi. Sonuç ve Öneri: Türkiye’de erkek hemşire imgesi genelde olumlu yöndedir. Fakat tüm toplumun erkek hemşireye bakış açısının olumlu olması sağlanmalıdır. Bu amaçla, toplum, cinsiyetin hemşirelik bakımının kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Özet İngilizce :

Aim: This study has been conducted to determine men nurse image of the society. Methods: The study that was conducted in cross-sectional design was realized on 1482 persons. Questionnaire that is prepared by researchers were filled by discussing with cases face-to-face. Average, percentage methods were used in evaluation of data. Results: Age year average of cases within the scope of the research is 31.74 (SD=10.37, Minimum=18, Maximum=65) type and 56% woman and 43.5% is graduated from high school. 71.4% cases stated that they knew that men were able to work as nurse in Turkey; 62.6% stated that nursing was a profession to be performed both by women and men; 18.2% stated that only women had to take place in nursing profession; 71.7% stated that success of nurses in practice was more important than gender; 52.5% stated that men nurses would not lead any change in the profession; 31.4% stated that men nurses would not contribute in development of social status of nursing; 45.6% stated that men nurses had to work in every field in hospital environment, 39.7% stated that they had to work in fields such as intensive care, operating theatre and emergency department. 16.6% cases stated that they would be ashamed of care by men nurse, 15.9% cases stated that they would hesitate and 15.4% cases stated that they would be surprised. Conclusions: Men nurse image in Turkey is generally positive. However, a positive point of view against men nurses by all the society should be ensured. For this purpose, the society should be informed that profession and gender are not factors that affect quality of nursing care.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :