Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

İhtiyaçların gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânını ellerinden almadan karşılanmasına en yaygın ifadeyle 'sürdürülebilirlik' denmektedir. Sürdürülebilirlik; ekonomik, toplumsal (sosyal) ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere üç temele dayandırılmaktadır. 2005–2014 yılları arası Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı olarak ilan edilmiştir. Bunun temel amacı, hem ekonomik hem toplumsal hem de çevresel sürdürülebilir bir geleceğin sağlanabilmesi için değer, tutum ve yeni yaşam tarzlarının oluşturulmasına olanak sağlayacak öğrenme fırsatının yaratılmasıdır. Böylece bireylerde farkındalık yaratılarak daha duyarlı bir bakış açısı geliştirilebilir. Bu kapsamda eğitim programlarına sürdürülebilir kalkınmanın yansımaları olmuştur ki bunlardan biri de Coğrafya Dersi Öğretim Programı'dır. Bu araştırmada, Coğrafya Dersi Öğretim Programı'nda; sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin hangi kazanımlara yer verildiği, bu kazanımların hangi öğrenme alanlarına, etkinliklere, becerilere, değerlere, ölçme ve değerlendirme teknikleriyle ilişkilendirilerek ne oranda dağılımının olduğu araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada Coğrafya Dersi Öğretim Programı esas alınmıştır. Araştırmacı tarafından amaçta belirtilen öğeler incelenmiş ve çalışmanın güvenirliği açısından ayrıntılı olarak örneklendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Coğrafya Dersi Öğretim Programı'nda, her sınıf düzeyinde sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kazanıma yer verildiği tespit edilmiştir. Kazanımların özellikle 11 ve 12. sınıflarda yoğunluk gösterdiği görülmüştür. Kazanımların öğrenme alanlarına dağılımına bakıldığında ise "Çevre ve Toplum" öğrenme alanının ön plana çıktığı saptanmıştır. Sonuç olarak Coğrafya Dersi Öğretim Programı'nın sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bir farkındalık oluşturmayı amaçladığı görüşüne ulaşılmıştır. Bu farkındalığın oluşturulması ve bilinçli dünya vatandaşları yetiştirilmesi için araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

It is most commonly referred that 'sustainability is to meet possibility of future generations needs without depriving them to meet their needs'. Sustainability is based on three principles such as economical, social and environmental sustainability. It has been declared as the Education Decade of United Nations for Sustainable Development between the years 2005-2014. The main aim is to create learning opportunities enabling to form new lifestyles, values and attitudes for an economical, social as well as environmental sustainable future. Thus, individuals' awareness are raised and created to have more sensitive perspective. In this context, one of the training programs is Curriculum of Geography Course which has been reflected by sustainable development. In this research, objectives were given place related to sustainable development in Curriculum of Geography Course; the objectives associated with learning areas, activities, skills, values and measurement and evaluation techniques and the percentage of distributions are investigated. Document analysis, one of qualitative research methods, is used in the research. In the study, it is based on current Curriculum of Geography Course. The mentioned items in the purpose are examined by the researcher and are illustrated in detail in terms of reliability. As a result of the study, the objectives of curriculum of Geography course related to sustainable development are stated in each grade level. Especially in 11 and 12 grades intensity of the objectives are shown. The learning area, 'Environment and Society", is mentioned as having forefront position when looking distribution of the objectives. As a result, it has been reached an idea that Curriculum of Geography Course aims to create awareness towards to sustainable development. There has been made some suggestions based on the results of research to create awareness and raise conscious citizens of the world

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :