Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimde internet kullanımı ve internet etiği: büro yönetimi ve sekreterlik programı öğrencileri üzerinde beş faktör kişilik modeli ile inceleme

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında halen öğrenimleri devam eden öğrencilerin laboratuarda geçen derslere ve dersler için verilen ödevleri hazırlamaya yönelik, bilgisayar ve interneti kullanmada etik dışı davranışlarının kişilik özellikleri ile ilişkisi üzerine durulmuştur.
Bu amaçla konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye yönelik olarak literatür taramasının ardından elde edilen veriler ışığında öğrencilerin bilgisayar ve interneti kullanmada etik dışı davranışlarına bağlı olan kişilik özellikleri üzerine bir saha çalışması ile anket uygulanmıştır.
Çalışmanın ana kütlesi, Türkiye’de Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında öğrenimlerine devam eden öğrencilerdir. Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, ana kütleyi temsil edebilecek dört farklı meslek yüksekokulda bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında öğrenimlerine devam eden öğrenciler örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma, geri dönüşü sağlanan 450 adet anketin üzerinden yürütülmüştür. Değerlendirme sonucunda, bilgisayar ve internetin etik dışı kullanılması ile ilgili sorular, yapılan faktör analizine göre beş grupta toplanmıştır. Bu gruplardan ödev hazırlamada hileye başvurma nedenleri ile sorumluluk ve duygusal denge kişilik özellikleri arasında negatif ve önemli derecede bir ilişki bulunmuştur. Ders ile ilgili olmayan faaliyetler başlıklı grup ile sorumluluk kişilik özelliği arasında yine negatif ve önemli derecede bir ilişki bulunmuştur. Lisanssız yazılım kullanma ve dağıtım ile dışa dönüklük, duygusal denge ve gelişime açıklık olan kişilik özellikleri arasında pozitif ve önemli derecede, sorumluluk özelliği ile negatif ve önemli derecede ilişki bulunmuştur. Özel bilgilere erişim ve derste en çok yapılan hatalı davranışlar ile sorumluluk kişilik özelliği arasında ise yine negatif yönde önemli derecede ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the students’ lessons in the laboratory in the Office Administration and Secretaryship programmes and during the preparation of their homework, the relationship between their personality quaities and not ethical behaviours in the use of computer and internet has been dealt with.
For this purpose, after literature searching in order to determine the theoretical frame of the subject, by using the datum obtained, a questionnaire together with a fieldwork has been given to the students to determine the relationship between their not ethical behaviours and their personality qualities in the use of computer and internet.
The main mass of the study is the students who take courses in the Office Administration and Secretaryship programmes in Turkey. Because of the time and cost restrictions, in order to represent the main mass, the students who take courses in the Office Administration and Secretaryship programmes at four different vocational schools have been chosen as a sampling.
This study has been carried out by using 450 questionnaires and the return of these questionnaires has been provided. As a result of the evaluation, the questions related to the non ethical use of computer and internet are collected in five groups according to the factor analysis. Of these groups, an important negative relationship between the reasons of cheating during the preparation of homework and the responsibility and emotional balance personality qualities has been found. A negative and important relationship between the group which has the heading of the activities not related to the lesson and the responsibility personality quality has been found, too. A positive and important relationship between the use of unlicensed software and distribution and the extraversion, emotional balance and the personality qualities which are opennes to the development has been found. And a negative and important relationship between responsibility quality has been found. A negative and important relationship between the access of the special knowledge and the faulty behaviours made during the class and responsibility personality quality has been found, too.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :