Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Buldan myo büro yönetimi öğrencilerinin, bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesine ilişkin alan çalışması

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, Buldan Meslek Yüksekokulu1, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Teknoloj ik gelismeler, büro y önetimi öğrencilerinin, bilgi teknoloj ilerini iy i bilmelerini ve uy gulay ımlarını gerektirmektedir. Bu nedenle hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak eğitime y önelik, Bu ldan MYO Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (BYS) öğrencilerinin bilisim teknoloj ilerine iliskin beceri ve tutumlarını saptama gereksinimi duy ulmustur. Yapılan çalısmada; Öğrencilere, “Kisisel Bilgiler”, “Bilgisay ar Kullanımı”, “İnternet Kullanımı”, “Derslerde Teknoloj i Kullanımı” ve “Klavy e Kullanımı”na y önelik hazırlanan anket soruları uy gulanmıs ve anketlerin analizinde SPSS (11,5) programı kullanılmıstır. Buldan MYO BYS öğrencilerinin, bilgisayar kullanımı, internet ku llanımı, derslerde teknoloj i ku llanımı ve klavy e kullanımına y önelik bilg i düzey lerinin belirlenmesine çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

Technological developments needs the students know the Information Technology quite well and apply it. So,as related to the education which will provide the information and skills at the target, it has been needed the determination of the students’ ski lls and attitudes about the information technology in Buldan Vocational High School Office Management and Secretarial Program (MIS). Configuration study to the students, "Personal Informations", "Computer Usage", "Internet Usage", "Course in Use of Technology " and "Key board" that was prepared for the survey questions and questionnaires were applied in the analy sis of SPSS (11.5) program was used. Buldan Vocational School MIS students, computer use, Internet use, use of technology in courses and determine their level of knowledge for the use of the key board is working.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :