Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED)

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi çocuklarda şiddet davranışları

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1, Karabük Üniversitesi2
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, şiddet içerikli olaylar hızla çoğalmakta ve şiddet olaylarını gerçekleştirenlerin yaş ortalaması giderek düşmektedir. Son zamanlarda duygusal, fiziksel, sözel veya cinsel şiddet olguları toplumun her kesiminde görülmekle birlikte, okullarda şiddet olayları ile daha sık karşılaşılmaktadır. Eğitim kurumuna ilk adımın atıldığı okul öncesi dönemi, çocukların gelişimsel olarak en kritik yaşları kapsayan bir dönemdir. Bu nedenle şiddet olgusunun da erken yaşlardan itibaren ele alınması önem kazanmaktadır. Çalışmada, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklarda şiddet davranışlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda gözlemledikleri şiddet davranışları, çocuklardaki şiddet davranışının türü, görülme sıklığı ve nedenleri hakkındaki görüşleri ile şiddet davranışları karşısında kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, farklı illerde görev yapan 216 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen ve üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans dağılımlarının yanı sıra kay kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu, özellikle fiziksel şiddetin sınıflarında daha yoğun olarak ve erkek çocuklarda ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Kay-kare testi sonuçlarına göre, öğretmenlerin çocuklarda gözledikleri şiddet türleri arasında gözlenen fark anlamlı bulunmuştur [p<.01]. Öğretmenler, sınıf içinde şiddet davranışlarının en fazla serbest oyun zamanında (%85,6) ortaya çıktığını, şiddet gören çocuğun genellikle öğretmene şikayet (%46,8) davranışını benimsediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, şiddetin nedeni olarak ilk sıralarda anne baba tutumları ve televizyondaki şiddet içerikli programların, şiddeti önlemede ise aile eğitiminin önemli olduğunu ve konuyla ilgili hizmet içi eğitime katılmak istediklerini (%80) belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

Nowadays, the number of violent incidents is increasing rapidly and the average age of the people who commit violence is decreasing gradually. Recently, emotional, physical, verbal or sexual violence cases are seen in every segment of the society but violence in schools is encountered more frequently. Preschool period, in which children take their first steps into an educational institution, is the most critical period in terms of development. Therefore, it is becoming more and more important to address violence phenomenon starting from early ages. In this study, it is aimed to examine the violent behaviours in children attending to preschool. In this direction, the violent behaviours in children observed by the teachers and their views about types, frequency and reasons of these behaviours and to determine the methods they use against them. 216 preschool teachers who work in different provinces of Turkey were included in the study group.A questionnaire which was developed by the researchers and consists of three parts was used in order to collect the data. Along with the percentage and frequency distributions, chi square test was used in the analysis of the data. As a result of the study, majority of the teachers stated that especially physical violence is seen more commonly in their classes and it is mostly among male children. According to chi square test results, a significant relation was found between the types of violence that the teachers observed in children [p<.01]. The teachers stated that the violent behaviours appear mostly during free times (%85,6) and children subjected to violence adopted complaining to the teacher behaviour (%46,8). Besides, the teachers stated that parental attitudes and TV programmes that contain violence are the biggest factors of the violence and family education is important in preventing it. Therefore, they stated that they want to participate in in-service training about the topic (%80).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :