Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED)

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muğla vali hüseyin aksoy çocuk yuvasında barınan çocuklara rekreatif etkinlik olarak uygulanan halk oyunları çalışmasının bazı fiziksel gelişimleri üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1, Muğla Üniversitesi2, 19 Mayıs Üniversitesi3
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma farklı ilköğretim okullarında eğitim gören 9-12 yaş arasındaki korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların fiziksel gelişimlerinde rekreatif etkinlik olarak uygulanan halk oyunları çalışmasının olumlu etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Muğla Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvasında korunmaya ve bakıma muhtaç 9-12 yaş arasında çeşitli okullarda öğrenim gören 10 kız - 12 erkek öğrenciden 6 kız- 7 erkek deney grubunu,4 kız- 5 erkek ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Denek grubuna 8 hafta boyunca haftanın 3 günü 90’ar dakika rekreatif etkinlik olarak halk oyunları çalışması uygulanmıştır. Uygulama başlamadan önce ve uygulama sonrasında kontrol grubundaki gelişimi belirleyebilmek için fiziksel uygunluk ve antropometrik ölçümleri(boy, vücut ağırlığı, pençe kuvveti, esneklik, deri altı yağ kalınlığı (skinfold), vital kapasite ve vücut yağ yüzdesi)yapılmıştır. Grupların karşılaştırmasında ve Ön test-Son test karşılaştırmalarında Nonparometric-t testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kız kontrol grubu suprailiac ölçümlerinde 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş, kız ve erkek kontrol gruplarının boy, vücut ağırlığı, pençe kuvveti, esneklik, deri altı yağ kalınlığı (skinfold), vital kapasite ve vücut yağ yüzdeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>0.05).Kız Deney grubu esneklik ve kilo ölçümleri ile, erkek deney grubu esneklik, vücut yağ yüzdesi, kilo, biceps ve triceps ölçümlerinde 0.05 düzeyinde anlamlı farka rastlanmıştır. Kız ve erkek denek grubu pençe kuvveti, boy, suprailliac, vital kapasite, biceps, triceps, abdomen ve subscapula ölçümlerinde ise anlamlı bir farka rastlanmamıştır(p>0.05). Sonuç olarak Muğla Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvasında barınan 9-12 yaş arasındaki çocuklara rekreatif etkinlik olarak uygulanan halk oyunları çalışmasının fiziksel gelişimlerine olumlu yönden etkisi olduğu gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study intends to investigate the positive effects of folk dance trainings as a recreational activity on physical improvements of the 9- 12 ages children in need of protection that studies different primary schools. The study includes 10 girls, 12 boys between 9- 12 ages that shelter Muğla Vali Hüseyin Aksoy Orphans Home. 6 girls and 12 boys of them were test group and 4 girls and 5 boys of them were control group. Folk dance trainings as a recreational activity were apllied to the test group for 3 days in a week and 90 minutes for each day during 8 weeks. Before and after practice physical fitness and anthropometric measurements, height, weight, hand grip, flexibility, subcutaneous fat tissue ( skinfold ), vital capacity and body fat percentage was measured. In comperation of the groups and pre- post tests Nonparometric-t test was used. According to the research results 0.05 level significant difference was found in women control group suprailiac measurements. There was no significant difference was found between men and women control groups in height, weight, hand grip, flexibility, subcutaneous fat tissue ( skinfold ), vital capacity and body fat percentage.( p˃0.05) There was significant difference 0.05 level on flexibility and weight in women test group and also it’s the same in men test group on flexibility, body fat percentage, weight, biceps and triceps measurements. There was no singificant difference on hang grip, height, suprailliac, vital capacity, biceps, triceps, abdomen and subscapula measurements in men and women test groups. (p ˃0.05) As a result it is observed that folk dance trainings as a recreational activity fort he children in Muğla Vali Hüseyin Aksoy Orphans Home have positive effects on improvement.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :