Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 44 Sayfalar 348 - 359 2013-09-01
TURKISH ADAPTATION OF ADULT READING MOTIVATION INVENTORY
YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI
Mustafa YILDIZ,Kasım YILDIRIM,Seyit ATEŞ,Çetin ÇETİNKAYA
15 261

Abstract Reading motivation is the one of the most important components in reading process getting individuals to tend to read and sustain reading. The reasons which make individual read more, the reading aims of individuals, reading tendencies for individuals to read, spared time to reading are associated with reading motivation. In this research, adult reading motivation inventory, developed by Schutte and Malouff (2007), was adapted to Turkish and reliability and validity analysis of this inventory were made. This inventory consisted of 4 factors and 21 items. In the adaptation process, there were three phases. First, linguistic equivalency of original and adapted versions of the inventory was provided. Second, the structural validity was reviewed. Third, reliability of the adapted inventory was computed. Having been provided linguistic equivalency, the inventory was administered to the similar subjects matching the sample used in developing original adult reading motivation inventory for readers who are native English speakers. The total of 201 undergraduate students, 11 teachers, and 49 subjects coming from a wide variety of professional groups participated in this research. For structural validity, CFA was used. The analysis done through AMOS was revealed the inventory having 19 items and 4 factors. For the reliability of this scale, test-retest analysis was employed. Having been completed all phases, the adapted inventory, having good reliability and validity scores, was obtained. Keywords: reading skill, reading motivation, adults, adult reading motivation inventory
Öz Okuma motivasyonu, bireylerin okumaya yönelmesinde ve okumayı sürdürmesinde etkili olan temel bir faktördür. Bireyleri okumaya yönelten nedenler, bireylerin okuma amaçları, okuma eğilimleri ve okumaya ayırdıkları zaman okuma motivasyonuyla yakından ilgilidir. Bu çalışmada Schutte ve Malouff (2007) tarafından geliştirilen Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği (YOMÖ) Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek 4 faktör ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin uyarlanma süreci dilsel eşdeğerlik çalışmaları, geçerlik (yapı geçerliği) analizleri ve güvenirlik analizleri şeklinde üç temel aşamada gerçekleştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmalarının ardından uyarlama çalışmaları için ölçeğin orijinal formunun geliştirildiği gruba benzer bir çalışma grubuna ulaşılmıştır. Çalışma grubu 201 üniversite öğrencisi, 11 öğretmen ve 49 diğer meslek grubu (avukat, doktor, hemşire vb.) olmak üzere toplam 250 kişiden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğinin test edilmesinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. AMOS programı ile yapılan analiz sonucunda, uyum indeksleri kabul edilebilir sınırlarda olan 19 maddelik bir ölçek formuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirlik düzeyine karar verebilmek için "test- tekrar test" yöntemi kullanılmış ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, yetişkinlerin okuma motivasyonlarının incelenmesinde kullanılabilecek geçerli yapıya ve güvenilir ölçümler yapma özelliğine sahip bir ölçek formuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: okuma becerisi, okuma motivasyonu, yetişkinler, yetişkin okuma motivasyonu ölçeği.

Anahtar Kelimeler

Anderson, J.C., & Gerbing, D. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Mustafa YILDIZ
Kasım YILDIRIM
Seyit ATEŞ
Çetin ÇETİNKAYA