Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 43 Sayfalar 219 - 236 2013-08-01
DETERMINING SOCIAL AND CULTURAL RESOURCES BEING USED IN SOCIAL STUDIES COURSE
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ
Tuba ÇENGELCİ
13 261

Abstract It is very important to use social and cultural resources in social studies since it focuses on people, their society and life. This paper aims at determining social and cultural resources being used in social studies. Data of this survey model designed study were collected via questionnaire implemented to 595 grades 6th and 7th primary school students in the Eskisehir. At the end of the study, it was determined that guest speakers were used as learning resources in social studies. Additionally, especially historical places were visited among the outdoor classroom places. Students used Internet and television related social studies learning, and they read biographies of important people in the scope of integrating literature and social studies. Students stated that they did not benefit from cultural activities in social studies. Consequently, it might be said that outdoor places, literature, and cultural activities were not integrated with social studies adequately. Key Words: Social studies, social resource, cultural resource
Öz Sosyal bilgiler insanı, içinde yaşadığı toplumu ve yaşamı ele alan bir ders olduğundan bu derste toplumsal ve kültürel kaynakların kullanımı önemlidir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı sosyal bilgiler dersinde yararlanılan toplumsal ve kültürel kaynakların belirlenmesidir. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın verileri Eskişehir il merkezinde altıncı ve yedinci sınıfta öğrenim gören 595 öğrenciye uygulanan anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler dersinde kaynak kişilerden yararlanıldığı, sınıf dışı mekânlara özellikle tarihi eserleri görmek için gidildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ile ilişkili olarak İnternet ve televizyondan yoğun biçimde yararlandıkları, edebi ürünler kapsamında da önemli kişilerin biyografilerini öğrenme kaynağı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler sosyal bilgiler dersi kapsamında kültürel etkinliklerden yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı mekânlardan, edebi ürünlerden ve kültürel etkinliklerden yeterince yararlanılmadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, toplumsal kaynak, kültürel kaynak

Anahtar Kelimeler

Açıkgöz, M. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde gezi-gözlem ve inceleme yönteminin etkinliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Altın, N. & Demirtaş, S. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı eğitim etkinlikleri (müze ve arazi çalışmaları). M. Safran (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.508539). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Tuba ÇENGELCİ