Cilt: 12 Sayı : 45
VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF TAX ADMINISTRATION'S ATTITUDES TOWARDS THE TAXPAYER: VOLUNTARY COMPLIANCE – CASE OF MALATYA OF PATTERN OF BEHAVIOR OF THE TAX ADMINIST
Abdullah MUTLU,Kenan TAŞCI

18 129

Öz İdarenin mükellefe davranış biçimi sadece vergi hukuku veya vergi teorisi ile ilişkili değil, işletme teorisi, psikoloji ve sosyoloji ile de ilişkilidir.. Vergi borcu insan unsurunu içerir ve insan öznel bir varlıktır. Bu nedenle vergilemeyi sadece teknik olarak ele alan analizler eksik olacaktır. Bununla birlikte kamu maliyesi alt disiplinleri içerisinde ele alınan "davranışsal kamu maliyesi" araştırma alanı üzerinde diğer alt alanlara göre daha az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, vergi dairelerinin mükellefe davranış biçimlerinin vergilemeye gönüllü uyum üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Öncelikle mükellef memnuniyeti kavramı ele alınacaktır. Daha sonra Malatya'da mükellef memnuniyetini ölçme amaçlı yapılmış olan anket sonuçları değerlendirilecek ve buna bağlı olarak öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Vergilemeye Gönüllü Uyum, Müşteri Odaklı Mükellef, Mükellef Psikolojisi. Alan Tanımı: Vergi Politikası ve Kamu Maliyesi
Abstract Customer-focused look at the taxpayer is not associated only with the tax law or tax theory, but is also associated with management theory, psychology and sociology. Tax liability includes the human element and human subjective entity. Therefore, dealing with taxation considering only technical analysis will be incomplete. At the same time, the "behavioral public finance" field study was conducted on less than other sub-areas of finance. This study are emphasizesed on tax compliance of the approach styles of tax administration to tawpayer. First of all, the concept ot of taxpayer satisfaction will be discussed. Then, the survey results which made to measure the taxpayer satisfaction in Malatya will be evaluated and also recommendations will be developed accordingly. Key Words: Tax Voluntary Compliance, Customer-Focused taxpayer, the taxpayer Psychology
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKDOĞAN Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 12. Baskı, Ankara, 2007.
Abdullah MUTLU,Kenan TAŞCI