Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, üniversite son sınıfta eğitim gören öğrencilerin, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini tespit ederek; iş bulma ümidi, iş önceliği ve iş deneyimi ile durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini, üniversite son sınıfta eğitim gören, farklı fakülte ve meslek yüksek okullarından 315 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger ve arkadaşları tarafından (1964) geliştirilen, Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılan "Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verileri, bilgisayarda SPSS programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans dağılımları, t testi, F testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri sırasıyla, 41,67 ±10,60 ve 42,08 ±8,53 olarak bulunmuştur. Ayrıca, analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, iş bulma ümidi, iş önceliği durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında; iş deneyimi ile sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study, seniors in the education of the students (last year of students), state and trait anxiety levels to detect, on hope of finding a job, job priorities and work experience with state and trait anxiety levels, a relationship between whether or not to identify was conducted. The sample of this research, studying at the university last year, 315 students from different faculty and vocational high schools constitutes. In this study, in order to determine to state and trait anxiety levels of the students', Spielberger State-Trait Anxiety Inventory which was developed by Spielberger and their friends (1964), and Turkish reliability and validity studies by Öner and Le Compte (1983) was used as a data collection tools. The data were analysed by SPSS program. Evaluations of data, frequency distributions, t tests, F tests were used. The result of analysis means state and trait anxiety levels of students were, 41.67 ± 10.60 and 42.08 ± 8.53, points respectively. In addition, according to the findings of analysis results, the hope of finding job, job priority, and a work experience statistically significant relationship between traitstate anxiety levels were determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :