Yeni Yapılandırılmış “Çoklu Birleştirilmiş Yöntem”le Bilimin Doğasının Unsurlarını Öğretmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma

Bu çalışmanın amacı “çoklu birleştirilmiş yöntemle” bilimin doğasının unsurlarını fen bilgisi öğretmen adaylarına kazandırmak ve yöntemin öğretmen adaylarının bu konudaki düşünceleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada basit deneysel araştırma yöntemlerinden tek grup ön test-son test modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 42 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu anket kullanılmıştır. Anket verileri zayıf, değişken ve yeterli olmak üzere üç kategoriye ayrılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; çoklu birleştirilmiş yöntemin öğretmen adaylarının bilimin doğasının unsurlarını kavramalarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilimin doğasının unsurlarını kavratmak amacıyla yürütülen bu yöntemin daha geniş bir örneklemle denenmesi ve farklı konu alanlarında uygulanması önerilmektedir

Yeni Yapılandırılmış “Çoklu Birleştirilmiş Yöntem”le Bilimin Doğasının Unsurlarını Öğretmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma

Kaynakça

Abd-El Khalick, F. ve Lederman, N. G., 2000. The Influence of History of Science Courses on Students’ Views of Nature of Science. Journal of Research in Science Teaching, 37, 295–317.

Abd-El-Khalick, F. ve Lederman, N.G., 2000. Improving Science Teachers' Conceptions of Nature of Science: A Critical Review of the Literature. International Journal of Science Education, 22( 7), 665– 701.

Ayvacı, H.Ş. ve Er Nas, S., 2010. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Bilginin Epistemolojik Yapısı Hakkındaki Temel Bilgilerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 691–704.

Ayvacı, H.Ş., 2007. Bilimin Doğasının Sınıf Öğretmeni Adaylarına Kütle Çekim Konusu İçerisinde Farklı Yaklaşımlarla Öğretilmesine Yönelik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Briscoe, C., 1991. The Dynamic Interactions among Beliefs, Role Metaphors and Teaching Practices. A Case Study of Teacher Change. Science Education, 75(2), 185–99.

Cohen, L. ve Manion, L., 1994. Research Methods in Education. (Fourth Edition). Newyork: Rutledge.

Gallagher, J.J., 1991. Prospective and Practicing Secondary School Science Teachers’ Knowledge and Beliefs About The Philosophy Of Science. Science Education, 75(1), 121–133.

Griffiths, A.K. ve Barry, M., 1993. High School Students’ Views about the NOS. School Science and Mathematics, 93(1), 35–37.

Gürses, A., Doğar, Ç., ve Yalçın, M., 2005. Bilimin Doğası ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Dair Düşünceleri. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 166.

Khishfe, R. ve Lederman, N., 2003. The Development of Students’ Conceptions of Nature of Science, Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Chicago, Il.

Khishfe, R.F., 2004. Relationship between Students’ Understandings of Nature of Science And Instructional Context. Unpublished Phd Thesis, Graduate College of The Illinois Institute of Technology. Chicago, Illinois.

Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Budak, E., 2008. Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi İle İlgili Yeni Anlayışlar. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 221–237.

Küçük, M. ve Bülbül, K., 2007. İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin bilimsel Bilgiye Bakış Açılarının İncelenmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresinde sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Küçük, M., 2006. Bilimin Doğasını İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Öğretmeye Yönelik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Lederman, N.G., 1992. Students’ and Teachers’ Conceptions of the Nature of Science: A Review of the Research. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 331–359.

Lederman, N.G., 1999. Teachers’ Understanding of the Nature of Science And Classroom Practice: Factors That Facilitate or Impede The Relationship. Journal of Research in Science Teaching, 36(8), 916– 929.

Nachmias, D. ve Nachmias, C., 1997. Research Methods In The Social Sciences. (Second Edition). New York: St. Martin’s Press.

Rubba, P., Horner, J.K. ve Smith, J.M., 1981. A Study of Two Misconceptions About the Nature of Science Among Junior High School Students. School Science and Mathematics, 81, 221–226.

Ryan, A.G. ve Aikenhead, G.S., 1992. Students’ Preconceptions about the Epistemology of Science. Science Education, 76, 559–580.

Taşar, M.F., 2003. Teaching History and the Nature of Science in Science Teacher Education Programs. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(1), 30–42.

Toulmin, S., 1958. The Uses of Argument. New York: Cambridge University Press. Başvuru: 6.7.2011

Yayına Kabul: 23.5.2012

13240 6264

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocukların Benlik Kavramlarında Televizyon Seyretme Süresi ve Seyredilen Programların Etkisinin İncelenmesi

Remziye CEYLAN, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Neriman ARAL

Fransızca Dil Öğretiminde Kullanılan Aktiviteler Öğrencilerin Motivasyonlarını Etkiler Mi?

Cihan AYDOĞU

Sınıf ve Okulöncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Anneliği Hakkındaki Görüşleri

Meral TANER DERMAN, Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği)

Feyyat GÖKÇE, Gönül ONUR SEZER

Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ahmet AKIN, Halime EKER

Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Çalışma: Bursa Örneği

Sema Nur GÜNGÖR, Muhlis ÖZKAN

Yeni Yapılandırılmış “Çoklu Birleştirilmiş Yöntem”le Bilimin Doğasının Unsurlarını Öğretmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma

Hakan Şevki AYVACI, Sibel Er NAS

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Duygu GÜR ERDOĞAN, Demet ZAFER GÜNEŞ

İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Öz-Yeterlikleri: Bilgisayar Kullanımı, Eposta Kullanımı ve Bireysel Özelliklerin Etkileri

Semiral ÖNCÜ, Erhan ŞENGEL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY

Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Adıyaman İli Örneği)

Celal Teyyar UĞURLU