Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Etkinliklerle Kelime Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

Yabancı dil öğrenen bir kişi bildiği kelime kadar kendini ifade edebilir ve ne kadar çok kelime bilgisine sahip olursa o derece iyi iletişim kurabilmektedir. Bu esnada yabancı dil öğretilen merkezlerde kelime öğretmek için çeşitli etkinliklere ihtiyaç vardır. Bulmacalar ve hikâye oluşturmalar ise bunlardan birkaçıdır. Çalışmamız, etkinliklerle öğretilen kelimelerin öğrencilerin ne denli ilgisini çekebildiğine ve onların bu konu hakkında neler düşündüklerini araştırmıştır. Araştırmanın evrenini Edirne ili Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDEM), örneklemini ise bu kurumda Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmuştur. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler tarafından, etkinliklerle kelime öğretiminin ek bir ders haline gelmesi gerektiği, yapılan etkinliklerin kelimeyi daha kolay öğrettiği ve ders içerisinde aktif olmanın konuşma becerilerini de olumlu yönde etkilediği görüşleri tespit edilmiştir.

The Views Of The Students Who Learn Turkish As A Second Language About Vocabulary Teaching With Activities

A person who learns a foreign language can express himself as much as vocabulary that they know and If she/he has very vocabulary knowledge he can communicate very well. During this time there are various activities needed to teach vocabulary in foreign language taught centers. Some of them are puzzles and create stories. Our study was investigated how the vocabs taught with activities can attract students and what they think about this topic. The population of the research was Edirne province Trakya University Language Training and Teaching Practice and Research Center (TÜDEM), and the sample was made by foreign students who learning Turkish in this institution. In the study in which the qualitative research method was used, the data were collected with the "Semi-structured Interview Form". The collected data were analyzed by descriptive analysis technique. According to the results obtained; It was determined by the students that the teaching vocabulary with activities should become an additional lesson, the activities conducted make it easier to teach words and being active in the lesson affects the speaking skills positively.

Kaynakça

Aksan, D. (1990). Her yönüyle dil. Ankara: TTK Yayınları.

Benhür, M. H. (2002). Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Büyükikiz, K. K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21/10, s. 145-155.

Çetinkaya, Z. (2005). Basit tekrar ve alıştırmalar yoluyla sözcük öğretimi. Dil Dergisi,130, s.68-85.

Demirel, M. V. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere kelimelerin öğretimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Demirel, M. V. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere kelime öğretiminde farklı kelime gruplarının kullanımının etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2/4, s. 286-289.

Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık,

Göğüş, B. (1968). İlkokullarda Türkçe öğretim kılavuzu. İstanbul: MEB.

Gürsoy, A. ve Arslan, M. (2011). Eğitsel oyunlar ve etkinliklerle yabancılara Türkçe öğretimi yöntemi. 1st International Conference On Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, s. 177-185, Sarejevo.

İşcan, A. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak önemi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2/4, s.29-36.

Karatay, H. (2004). İlköğretim ikinci kademede Türkçe ders kitaplarının ortak kelime kazandırma yönünden değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1/5, s. 30-45.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.