Özel Eğitimde Okul Araştırmaları İçin Alternatif Bir Araştırma Deseni: Denekler Arası Eş Zamanlı Olmayan Çoklu Başlama Düzeyi Deseni

Denekler arası eş zamanlı olmayan çoklu başlama düzeyi deseni, çoklu başlama düzeyi deseninin bir varyasyonudur. Bu desen, bir bağımlı değişkenin farklı katılımcılara uygulandığı üç ya da daha fazla A-B deseni serisinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, denekler arası eş zamanlı olmayan başlama düzeyi deseninin özelliklerini, avantajlarını, sınırlılıklarını ve nasıl uygulanacağını betimlemenin yanı sıra yurt içi alan yazına dâhil etmektir. 

An Alternative Design For School Research in Special Education: The Non-Concurrent Multiple Baseline Design Across Subjects

Non-concurrent multiple baseline design is a variation of multiple baseline design. This design consists of a series of three or more A-B designs applied to different participants in a dependent variable. The purpose of this study is to describe the characteristics, advantages, limitations and how to apply the design. Besides it is very important for domestic area for academic researches.  

Kaynakça

Alberto, P., & Troutman, A. C. (2015). Uygulamalı davranış analizi : (eğitimciler için). Nobel Yayın Dağıtım.

Barlow, D. H., & Hersen, M. (1984). Single case experimental designs: Strategies for studying behavior (2nd ed. ). New York: Pergamon.

Harvey, M. T., May, M. E., & Kennedy, C. H. (2004). Nonconcurrent Multiple Baseline Designs and the Evaluation of Educational Systems. Journal of Behavioural Education, 13(4), 267–276. https://doi.org/10.1023/B

Kazdin, A. E., & Kopel, S. A. (1975). On resolving ambiguities of the multiple-baseline design: Problems and recommendations. Behavior Therapy, 6(5), 601–608. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(75)80181-X

Lumpkin, P. W., Silverman, W. K., Weems, C. F., Markham, M. R., & Kurtines, W. M. (2002). Treating a heterogeneous set of anxiety disorders in youths with group cognitive behavioral therapy: A partially nonconcurrent multiple-baseline evaluation. Behavior Therapy, 33(1), 163–177. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(02)80011-9

Tawney, J. W., & Gast, D. L. (1984). Single subject research in special education. Columbus.

Tekin-İftar, E., & Kırcaali-İftar, G. (2012). Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Watson, P. J., & Workman, E. A. (1981). The non-concurrent multiple baseline across-individuals design: An extension of the traditional multiple baseline design. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 12(3), 257–259. https://doi.org/10.1016/0005-7916(81)90055-0

Watson, P. J., & Workman, E. A. (1982). Response to Mansell: Further clarification of the nonconcurrent multiple baseline across-individuals designs. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 13(3), 261–262. https://doi.org/10.1016/0005-7916(82)90018-0

Winn, B. D., Skinner, C. H., Allin, J. D., & Hawkins, J. A. (2004). Practicin school consultants can empirically validate interventions: A description and demonstration of the non-concurrent multiple-baseline design. Journal of Applied School Psychology, 20(2), 109–128. https://doi.org/10.1300/J370v20n02

13430 6341

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Jenerik-İçindekiler

Mustafa AKILLI

Beyin Temelli Öğrenmenin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Başarıya Yönelik Duyguları Üzerine Etkisi

Gökşen ÜÇÜNCÜ, Gönül SAKIZ

Ebeveynlerin Çocukların Bilişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yalın Kılıç TÜREL, Duygu GÜR

Enabling Pre-service Chemistry Teachers' Development of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) through Case-Based Lesson Planning

Zehra ÖZDİLEK, Edward C. ROBECK

Ergenlerin Gelecek Beklentilerinin Yordayıcısı Olarak: Psikolojik Semptomlar ve Akademik Başarı

Asiye Dursun, Murat Sinan ÖZKAN, Yasemin KÖRLER BAŞKAYA

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ayşe ÇUBUKCU, Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkinliklerde Kullandıkları Dikkat Çekme ve Dikkati Sürdürme Şekillerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Murat BARTAN

Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler ile Değişkenleri Belirlemenin Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi

Gonca HARMAN, Aytekin ÇÖKELEZ

Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanma Sıklığına Göre Sosyal Ağları Eğitim Amaçlı Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Ahmet KESİCİ

Özel Eğitimde Okul Araştırmaları İçin Alternatif Bir Araştırma Deseni: Denekler Arası Eş Zamanlı Olmayan Çoklu Başlama Düzeyi Deseni

Mustafa KURT