Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretimde planlama ve değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin öğretmen adaylarına sağladığı faydalar

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin sağladığı faydalara yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden 101 ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden 45 olmak üzere toplam 146 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma özel durum çalışması olup veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 25 maddelik beşli Likert tipinde bir ölçme aracı ve açık uçlu sorulardan oluşan “Etkinliklere İlişkin Görüş Anketi” ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri hesaplanmış ve tablo halinde sunulmuştur. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Etkinliklere yönelik olarak en yüksek ortalamanın dersin kazanımlarına ait olması uygulamanın özellikle dersin kazanımlarının gerçekleşmesine yararlı olduğu sonucunu vermektedir. Etkinliklerin öğretmen adaylarının bireysel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı ayrıca öğrenmelerine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer öğretmenlik meslek derslerinde benzer şekilde öğretmen adaylarına yarar sağlayıcı uygulamaların yapılması teorinin pratikle bütünleşerek istenilen kazanımların elde edilmesine faydalı olacaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine prospective mathematics teachers’ views toward benefits of practicing activities in Planning and Evaluation in Instruction course. The sample of the study was consisted of 146 prospective mathematics teachers, 101 from Elementary Department and 45 from Secondary Science and Mathematics Education Department, enrolled in the Fatih Education Faculty at K.T.U. A case study method was used in this research and data were collected with “Views Toward to Activities Questionnaire” developed by researchers which included 5 point Likert-type scale consisted of 25 items and open-ended questions. In quantitative analysis, frequencies, percentages and arithmetic means were computed and introduced as crosstables. Descriptive analyses technique was used in the analysis of qualitative data. The highest mean towards activities belongs to course’s objectives results in this kind of practice is especially useful for realization of course objectives. The results of the study indicate that activities provide benefits to prospective teachers for their social, individual and professional development and also for their learning. If this kind of activities could be done in other professional courses, theory and its practice would be complement of each other and the desired objectives would be reached.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :