Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanması

Bu dersinin final sınavındaki akademik başarılarının yordanmasıdır. Final sınavındaki başarıyı yordamada kullanılan yordayıcı değişkenlerin Müzik, Türkçe, İngilizce Öğretmenliği ve RPD (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) programları için elde edilen aritmetik ortalamalar karşılaştırılmıştır. Çalışmada, hem programlara göre hem de tüm programlar için final sınavındaki başarının yordanmasına yönelik elde edilen regresyon eşitlikleri rapor edilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak ÖİY dersindeki başarı bölümler bazında yordandığında, üç değişken yordayıcı olarak önemli bulunmuştur: Uygulama puanı, üniversite birinci sınıf not ortalaması ve ders sorumluluklarını yerine getirme. “Uygulama puanı” değişkeni tüm bölümlerde, “üniversite birinci sınıf not ortalaması” değişkeni RPD, Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği programlarında ve “ders sorumluluklarını yerine getirme” değişkeni de Müzik ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde yordayıcı olarak anlamlı çıkmıştır. Tüm programlar için ÖİY dersindeki başarı yordandığında, bölümler bazında anlamlı çıkan değişkenlere ek olarak “ÖSS giriş puanı” değişkeni de yordayıcı olarak anlamlı bulunmuştur

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanması

Kaynakça

Başokçu, Ö. D. ve Doğan, N., 2005. Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını Yordama Geçerliği. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 53-62.

Bloom, B. S., 1971. “Mastery Learning”, Bulunduğu eser, J.H. Block (Ed.) Mastery Learning : Theory and Practice. New York : Holt, Rinehart and Winston, s. 47-63.

Carroll, J. B., 1963. “A Model of School Learning”, Teachers College Record, 64, 723-733.

Cohen, J. and Cohen P., 1983. Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Çakır, Ö. S., Şahin T. ve Şahin B., 2000. İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersine İlişkin Bazı Değişkenlerin Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerini Açıklama Gücü. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 43-49.

Çetin, B., 2009. Çalışma Alışkanlıkları Ölçeğinin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordaması. İlköğretim Online, 8(1), 212-223, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Çivitci, A., 2006. Ergenlerde Mantıkdışı İnanç ve Sürekli Kaygı İlişkisi. İÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 27-39.

DaRos-Voseles D. A., Collins M. T. K., Onwuegbuzie J. A. and Jiao G. Q., 2008. Effect of Self-Perception on Performance of Graduate-Level Cooperative Groups in Research Methodology Courses. Journal of Instructional Psychology, 35(3), 254-259.

Deniz, K. Z ve Kelecioğlu, H., 2005. İlköğretim Başarı Ölçüleri ile Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Arasındaki İlişkiler Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 127-143.

Erten Ç. ve Tiryaki Ş., 1999. Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne Öğrenci Seçiminde Uygulanan Giriş Sınavının Yordama Geçerliğine İlişkin Bir Çalışma. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 8-15.

Flatt, B., 1973. Predicting academic success of graduate students in religion, Review of Religious Research, 14(2), 110-111.

Gregory, A. and Rimm-Kaufman, S., 2008. Positive Mother–child Interactions in Kindergarten:Predictors of School Success in High School. School Psychology Review, 37(4), 499–515.

Gündoğar, D., Sallan Gül, S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci D., 2007. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 10, 14-27.

Hays, W. L., 1994. Statistics. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Kan, A., 2004. ÖSS’nin Sınıflama Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8)

Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Geban Ö., 2001. Özel Dershanelerin Üniversiteye Girişte Öğrenci Başarısına Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 89-96.

Pedhazur, J. E., 1997. Multiple Regression in Behavioral Research. Explanation and Prediction. Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Peker, R., 2002. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Anabilim Dalında Uygulanan Giriş Özel Yetenek Sınavındaki “Müziksel İşitme” Sınavının Seçiciliği Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 333-340.

Ridgell, S. D.; Lounsbury, J. W., 2004. Predicting Academic Success: General Intelligence, "Big Five" Personality Traits, and Work Drive. College Student Journal, 38(4) 607-618.

Songy, D. G., 2007. Predicting Success in Academic Achievement of Major Seminarians in Papua New Guinea: A Comparison of Cognitive Test Results and Grade Point Averages, Contemporary PNG Studies: DWU Research Journal, 7, 59-71.

Şahin Yanpar, T., 1998. İlköğretim Sosyal Bilgiler ve Matematik Dersinde Çeşitli Değişkenlerin Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 45-53.

Üredi I. ve Üredi L., 2005. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260.

Yıldırım, İ., 2000. Akademik Başarının Yordanması Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167-176.

Yıldırım, İ., Gençtanırım, D., Yalçın İ. ve Baydan, Y., 2008. Academic Achievement, Perfectionism and Social Support as Predictors of Test Anxiety. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34, 287-296.

Yüksel, G., 2002. Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22( )3, 37- 57.