Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin anne babanın birliktelik durumu, öz üvey oluşu ve yaşamda öncelikli en önemli değer algısı açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksek Okulu2, Anadolu İş Okulu3
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin; annebabanın birlikte ya da ayrı oluşu, anne-babanın öz ya da üvey oluşu ve yaşamda öncelik verilen en önemli değere göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Çorum il merkezinde liselerde öğrenim gören 1223 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi, t-testi ve LSD Testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; anne ve babası boşanmış olan, anne ya da babası üvey olan ve yaşamındaki en önemli değeri “zengin olmak” şeklinde belirten öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin, diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuca göre; anne-babası boşanmış ya da ayrı olan, anne ya da babası üvey olan ve zengin olmayı yaşamda en önemli değer olarak gören lise öğrencilerinin, saldırganlık açısından psiko-sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duydukları ve risk grubu içinde oldukları ileri sürülebilir.

Özet İngilizce :

In this study high school students’ aggresiveness levels differentiation were investigated according to the family situation; father and mother together or seperated, real mother and father or stepmother and stepfather and priority of the students in their life. The sample was consist of 1223 high school students who were go to the diffrent high school in Çorum center. Aggresiveness levels of students were measured by “Aggresiveness Scale” which was developed by Tuzgöl (1998). One-Way Anova, t-test, and LSD test techniques were used in analyzing data. The findings of the study; students from divorced familises, students with stepmother and stepfather, and priority of the students was richness with high aggresiveness levels from other students. According to the this result; it was advanced that students from divorced families or seperated families, students with stepmother or stepfather and students with richness priority have high levels of aggresiveness and they have need in psyco-social support and they were in risk groups than other students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :