Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 18 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir iletişim ve çatışma çözme beceri eğitimi programı’nın üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen 10 oturumluk İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma grubu 2004-2005 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören ve programa gönüllü olarak katılmak isteyen 32 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırma deseni olarak kontrol gruplu ön-test son-test izleme model kullanılmış ve 16 öğrenci deney, 16 öğrenci kontrol grubuna alınmıştır. Öğrencilerin güvengenlik düzeyleri Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları; 10 haftalık İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’na katılan öğrencilerin güvengenlik düzeylerinin, bu programa katılmayan öğrencilerin güvengenlik düzeylerinden yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Deney grubunda üç ay sonra yapılan izleme çalışmasında ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmış ve Rathus Atılganlık Envanteri son-test puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular, İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın öğrencilerin güvengenlik düzeylerini olumlu yönde etkilediği yönündedir.

Özet İngilizce :

In this research, the effect of communication and conflict resolution skill training program on the assertiveness levels of university students are examined. The study was carried out on the 32 students, 16 participants in the control group, 16 participants in the experimental group who are students Ondokuz Mayıs University. The desing of the research was based on an experimental pre-test post-test and a follow model. Students’ assertiveness levels was measured by means of “Rathus Assertiveness Scale”. Mann Whitney U Test and Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test were applied for statistical analysis. The research pointed out that assertiveness levels of students who attended communication and conflict resolution skill training program were higher than those who were in the control group. It has been found that there was no significant difference between the scoring of RAS post-test and control test made at experimental group after 3 months. In general, results have showed that Communication and Conflict Resolution Skill Training Program may effect university students assertiveness levels positively.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :