Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğretmen adaylarının biyoloji konularında hazırladıkları projelerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımları açısından değerlendirilmesi: bursa ili örneği

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretmen adaylarının Biyoloji Laboratuvarı kapsamında seçtikleri biyoloji konularını, proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenmelerinin akademik başarılarına etkisi belirlenmiştir. Ayrıca adayların proje oluşturma süreci, proje ürünleri ve bilimsel süreç becerileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama ve deneme öncesi modeli birlikte kullanılmış ve öğretmen Adayı Kişisel Bilgi Formu, Biyoloji Başarı Testi, Proje Önerisi Değerlendirme Anketi ile Proje Sunumu Gözlem Çizelgesi olmak üzere dört farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, kolmogorov-smirnov testi, bağımlı gruplarda t-testi, tek yönlü anova testi ve tukey testi kullanılmış ve aritmetik ortalama ( ), standart sapma (s.s), frekans (f), yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının, biyoloji konularını proje tabanlı öğrenme yöntemi ile öğrenmelerinin akademik başarılarına etkisi olduğu; ancak yüksek düzeyde biyoloji bilgisine sahip grupların proje tabanlı öğrenme yaklaşımını yeterince benimsemediği, orta düzeyde biyoloji bilgisine sahip grupların bu yaklaşımı daha çok benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the Computer Education and Instructional Technology (CEIT) Department of prospective teachers selected topics on biology. We evaluated if project-based learning approach in teaching biology made an effect on the candidates' academic achievement, project creation process, the products of the project, and science process skills. In this research survey and pre-trial models was used incorporation, and the data was collected by using four different measuring tools: Candidate Personal Information Form, the Biology Achievement Test, the Survey on Project Proposal, and Project Presentation Observation Scale. We used kolmogorov-smirnov test, one-way ANOVA, t-test -for dependent groups- and tukey test to analyze the data collected. The arithmetic mean ( ), standard deviation (SD), frequency (f), percentage (%) values were calculated. As a result, Projectbased learning approach in teaching biology made an effect on the prospective teachers' academic achievement. And also, our results indicated that the group which have a high level of knowledge of biology did not adopt the project-based learning approach enough, while mid-level knowledge of biology groups to adopt this approach more efficiently.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :