ÜNİVERSİTELERDE TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN KURULMASI

Bu çalışma, üniversitelerin bünyelerinde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği bölümlerinin kurulmasının önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sürekli gelişen teknoloji ve değişen bilgi ortamında tüm bireylerin, iş ve eğitim dünyasının taleplerine uygun 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan dinamik becerilere sahip olmaları önemli görülmektedir. Ülkemizde bazı dersler, 21. yüzyıl becerilerinin “bilgi, medya ve teknoloji” alanında yer alan temel becerilerin öğretimini sağlayacak şekilde ortaokullarda okutulmaya başlamıştır. Bu derslerden biri de Teknoloji ve Tasarım dersidir. Topluma ait her türlü etkinliğin iyileştirilmesinde bir süreç olarak karşımıza çıkan teknoloji ve tasarım konusunda öğrencilerin farkındalıklarının artırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak, ülkemizde henüz hiçbir üniversitenin bünyesinde bu dersin öğretmenlerini yetiştirecek bölümler kurulmamıştır. Resmî kurumlara ait basılı kaynaklar ile Web sitelerinden erişilen çevrimiçi belgelerin incelendiği çalışma sonucunda, Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından en çok ihtiyaç duyulan yirmi öğretmenlik alanından biri olarak kabul edildiği görülmüştür. Ayrıca, çalışma sonucunda Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği bölümünün, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca üniversitelerde açılmasına onay verilen beş bölümden biri olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu nedenle, üniversitelerde öğrencilerin teknoloji ve tasarım konusunda farkındalıklarına katkı sağlayacağı değerlendirilen Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği bölümlerinin kurulmasının yanı sıra teknoloji ve tasarım dersinin bu bölümden mezun öğretmenler tarafından verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan, üniversitelerin Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği bölümlerinin mezun vermeye başlaması ile birlikte atanma önceliğinin bu bölümlere verileceği ve bu bölüm mezunlarının büyük bir atanma oranı ile kadroya alınacağı değerlendirilmektedir

ESTABLISHMENT OF TECHNOLOGY AND DESIGN TEACHER SECTIONS IN UNIVERSITY

This study was carried out to emphasize the significance of setting up Technology and Design teacher sections in universities. Nowadays information technology is changing perpetually; all individuals should have 21st century skills, demanded by business and education world. For this reason, some lessons related with information, media and technology skills are taught in secondary schools in our country starting from the year 2000’s. Technology and Design lesson is accepted as one out of these lessons. It is thought that it is important to raise the awareness of the students about technology and design, which is anticipated as a process that improves student's creativity. On the other hand, no sections have been set up in any university to train the teachers of these lessons. This study was conducted as a qualitative research. During this study, firstly official documents were obtained from the websites of official institutions. Secondly, printed resources were collected from official institutions and all these materials were reviewed according to the qualitative research principles. Study results showed that Technology and Design teacher section in the next decade was determined as one of the twenty teacher branches. On the other hand, Technology and Design teacher section in the next decade has been one of the five sections approved by Higher Education Council. Therefore, setting up Technology and Design teacher sections in universities was proposed, and attaining this goal was seen very significant in terms of maintaining students’ awareness related with technology. On the other hand, it is considered that graduates of Technology and Design sections established in universities will be assigned as teacher with a great assignment rate in near future

Kaynakça

Balcı, B. & Eşme, İ. (2001). Teknoloji Eğitimi, Yeni Binyılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 214-220.

Dede, C. (2009). Comparing frameworks for “21st century skills”. 21 Ocak 2016 tarihinde http:// adresinden alınmıştır.

Çalık, T., & Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 55-66.

Çellek, T. (2003). Sanat ve bilim eğitiminde yaratıcılık. Pivolka, 2(8), 4-11.

Galbraith, J. K. (1967). The new industrial state. New Jersey: Princeton University Press.

Günay, D. & Günay, A. (2016). Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim okullaşma oranları ve gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science. Cilt/Volume 6, Sayı/Number 1, Nisan/April 2016; Sayfa/Pages 13-30. DOI: 10.5961/jhes.2016.139 10 Nisan 2017 tarihinde http://higheredu-sci.beun.edu.tr/ pdf/pdf_HIG_1691.pdf adresinden alınmıştır.

MEB. (2006). Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı 2006. Ankara: MEB Basımevi.

MEB. (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı’nın 2013-05-28 tarih ve 22 sayılı “İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinin ortaokul kısmında değişiklik yapılması” kararı. 30 Aralık 2015 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/ kategori/7 adresinden alınmıştır.

MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı’nın 08/03/2014 tarih ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisi. Cilt 77. 6 Ocak 2016 tarihinde http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/ viewcategory /82-2014 adresinden alınmıştır.

MEB. (2016). Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı 2015. Ankara: MEB Basımevi

MEB Basın Açıklaması. (2012). Milli eğitim bakanlığı gelecek 10 yıl içindeki öğretmen ihtiyacını ve öne çıkan branşları belirledi. 6 Ocak 2016 tarihinde http://of.meb.gov.tr/www/gelecek-10-yil-icindeki-ogretmen-ihtiyaci-ve-one-cikan- branslar-belirlendi/icerik/14 adresinden alınmıştır.

MEB Basın Açıklaması. (2015). Basın açıklaması. http://www.meb.gov.tr/basin- aciklamasi/haber/8218/tr

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. (2016). 2016 yılı şubat dönemi öğretmenlik için başvuru ve atama duyurusu. 27 Ocak 2016 tarihinde http://ikgm.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2016_01/26115345_2016_subat_atama_duyurusu.pdf adresinden alınmıştır.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. (2017). Sayısal veriler. 12 Mart 2017 tarihinde

http://ikgm.meb.gov.tr/sayisal_veriler.asp?ID=207 adresinden alınmıştır.

Miller, W. (2005). Definition of design. Trimtab, Buckminster Fuller Institute. 30 Aralık 2015 tarihinde http://static.userland.com/rack4/gems/wrmdesign/ DefinitionOfDesign1.doc adresinden alınmıştır.

Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving (Vol. 104, No. 9). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ocak, M.A. (2011). Öğretim tasarımı kuramlar, modeller ve uygulamalar. İçinde Ocak, M.A. (Ed), Tanımlar ve temel bilgiler (pp. 1-28). Ankara: Anı Yayıncılık.

Partnership For 21st Century Skills, (P21). (2016). Framework for 21st century learning. 06 Aralık 2016 tarihinde http://www.p21.org/about-us/p21-framework sayfasından erişilmiştir.

Schlechty, P. (2011). Okulu yeniden kurmak (Y. Özden, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner. London: Temple - Smith

Sennett, R. (2011). Yeni kapitalizmin kültürü. (A. Onocak, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Silva, E. (2008). Measuring skills for the 21st century. 01 Şubat 2016 tarihinde http://educationpolicy.air.org/sites/default/files/publications/MeasuringSkills.pdf adresinden alınmıştır.

TÜİK. (2015). Eğitim istatistikleri. 20 Aralık 2015 tarihinde www.tuik.gov.tr/PreIstatistik Tablo.do?istab_id=1606 adresinden alınmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi. (2015). Teknoloji tasarım öğretmenliği bölümü web sayfası. 31 Ocak 2016 tarihinde https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/ataturk-egitim-fakultesi/ bolumler/ teknoloji-tasarim-ogretmenligi-bolumu/? lang=tr adresinden alınmıştır.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YÖK. (2015). Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları. 3 Ocak 2016 tarihinde http://www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015- osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-ki-html adresinden alınmıştır.

YÖK. (2016). Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları. 10 Mart 2016 tarihinde http://www.osym.gov.tr/TR,12454/2016-osys- yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden alınmıştır.